SFS 1971:1046

711046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:1046

om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lö negaranti

Utkom från trycket

vid konkurs;

den n dec. 1971

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

2427

¬

background image

SFS 1971:1046

dageni, funnit gott förordna, att 2 § lagen (1970: 741) om statlig löne­
garanti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse.

2 §2 Betalning enligt g arantin utgår för sådan fordran på lön eller an­

nan ersättning som har förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:

979) och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 11 eller 12 §
samma lag.

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket an­

sökt om gäldenärens försättande i konkurs, utgår betalning även för

kostnaden härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 § konkurs­

lagen (1921: 225), för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt

188 § samma lag.

Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslågen

gäller garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar
fem gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt

1 kap. 6 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
I fråga om konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträ­

dandet, gäller 2 § första stycket i sin äldre lydelse.

Beträffande fordran som gjorts eller kunnat göras gällande i kon­

kurs, i vilken beslut om egendomsavträde meddelats före ikraftträdan­
det, gäller 2 § tredje stycket i sin äldre lydelse.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekr äfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

ERIC HOLMQVIST

(Inrikesdepartementet)

1 Prop. 1971:178, LU 26, rskr 353.

2 Senaste lydelse 1971:201.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt