SFS 1975:1250

751250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1250 Lag

Utkom f rån tr ycket

ändring i HagcH (1970: 741) om stalLlig lönegaranti

den 23 dec. 1975

vid konkurs;

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 2 § lagen (1970: 741) om

statlig lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse.

2 §- Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller
annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen
(1970: 979) och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12
eller 13 § samma lag.

Har någon på grund av fordran som omfattas av garantin ansökt om

gäldenärens försättande i konkurs, utgår betalning även för kostnaden

härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 § konkurslagen (1921:

225), för kostnad som han ålagts att utge enligt 188 § samma lag.

Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen

gäller garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar

tolv gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet en­

ligt 1 kap. 6 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Betalning utgår
därvid för fordran som avser ersättning för särskilda kostnader framför

annan fordran.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

2220

1 Prop. 1975/76: 12, LU 1975/76: 5, rskr 1975/76: 115.

^ Senaste lydelse 1971: 1046.

¬

background image

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om betalning av garan-

SFS 1975:1250

tibelopp för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

�&ke Bouvin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt