SFS 1970:741

700741.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

ä),0

3.970 ⬢ Nr 741�748

Utkom från trycket den 21 dec. 1970

Nr 741

Lag

om statlig lönegaranti vid konkurs;

given Stockholms slott den 11 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocla

Vendes Konung, göra veterllgt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer,

1 §

För betalning av arbetstagares fordran hos arbetsgivare som försatts i

konkurs svarar staten enligt denna lag.

Vad som sägs om arbetstagare gäller även sådan anhörig till arbetstagare

som med anledning av arbetstagarens anställning har pensionsfordran hos

konkursgäldenären.

2 §

Betalning enligt garantin utgår för lönefordran som har förmånsrätt en­

ligt 17 kap. 4 § h andelsbalken och för pensionsfordran som har förmånsrätt

enligt 17 kap. 4 eller 6 a § samma balk. Med lönefordran jämställes fordran

på skadestånd som avses i 17 kap. 4 § handelsbalken.

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket ansökt

om gäldenärens försättande i konkurs, utgår betalning även för kostnaden

härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 § konkurslagen (1921: 225),

för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt 188 § samma lag.

Betalning enligt garantin utgår för varje arbetstagare med sammanlagt

högst ett belopp som motsvarar tre gånger det vid tiden för konkursbeslutet

gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962: 381) om allmän försäk­

ring.

3 §

Betalning enligt garantin utgår endast för fordran som bevakats i kon­

kursen eller, i fall som avses i 7 §, blir känd för myndighet som där sägs

inom ett år från det att konkursen avskrevs. Har arbetsgivaren tidigare

varit försatt i konkurs, utgår icke betalning för fordran som gjorts eller

kunnat göras gällande i den konkursen.

4 §

Från belopp som avses i 2 § avräknas vad arbetstagaren får tyfta enligt

143 § konkurslagen (1921: 225).

5 §

Garantibelopp betalas av myndighet som Konungen bestämmer. Härvid

verkställes skatteavdrag samt avdrag med belopp som skall innehållas på

' Prop. 1970: 201, ILU 79, rskr 45 0.

¬

background image

\

' "

f... 1.

1968

1970 ⬢ N

grund av beslut om införsel eller utmätning i lön.

Garantibelopp får ej betalas förrän beslutet om konkurs vunnit laga

Icraft och ej heller förrän arbetstagarens fordran har förfallit till betalning.

Garantibelopp som avser fordran på lön för uppsägningstid får betalas efter

hand under uppsägningstiden. �&beropas motfordran hos arbetstagaren, får

garantibelopp, som motsvarar sådan del av motfordringen med vilken kvitt­

ning kan ske enligt lagen (1970: 215) om arbetsgivares ladttningsrätt, beta­

las först om det utrönes att motfordringen icke föreligger.

6 §

När bevakad fordran som omfattas av garantin lämnats utan anmärk­

ning i konkursen eller senare blivit utdelningsgill, skall konkursförvaltaren

utan dröjsmål underrätta myndighet som avses i 5 § om fordringen.

7 §

Handlägges konkurs enligt 185 § konkurslagen (1921:225) och finnes

anledning antaga att fordran, som omfattas av garantin, kan göras gällande,

skall konkursdomaren genast sända underrättelse därom till kronofogde­

myndigheten i den ort som avses i 7 § första stycket samma lag. Sedan

tid för gäldenärens edgång har bestämts, skall myndigheten underrättas

därom. Myndigheten har behörighet som borgenär, även om staten icke

innehar fordran hos gäldenären.

Första stycket gäller i tillämpliga delar, när konlcursdomaren mottagit

anmälan som avses i 186 § konkurslagen (1921: 225) utan att underrättelse

som avses i 6 § lämnats dessförinnan.

8 §

Det åligger kronofogdemyndighet som får underrättelse enligt 7 § att

skyndsamt pröva i vad mån betalning enligt garantin skall utgå för fordran

i konkursen. Detta gäller även när fordran i konkursen på annat sätt blir

känd för myndigheten.

ICronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 § avsed da

myndigheten angående fordran som Aid p rövning enligt första stj^cket fun­

nits vara betalningsgrundande.

9 §

Bestrider arbetsgivaren att arbetstagaren har fordran och framgår ej vid

kronofogdemyndighetens prövning enligt 8 § att fordringen föreligger, skall

myndigheten hänvisa arbetstagaren att inom en månad väcka talan mot ar­

betsgivaren, vid äventyr att arbetstagaren förlorar sin rätt till betalning

enligt garantin. Om arbetsgivaren bestrider en del av fordringen, har vad

som nu sagts motsvarande tillämpning på den delen.

Finner kronofogdemyndighet i annat fall än som avses i första stycket att

arbetstagarens fordran icke omfattas av garantin, får arbetstagaren föra

talan mot beslutet genom besvär. I fråga om sådan iDesvärstalan har bestäm­

melserna i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) om klagan över utmätning i all­

mänhet motsvarande tillämpning. Mot hovrätts beslut får dock talan icke

föras.

10 §

I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt

mot konlcursgäldenären. Utdelning i konkursen för arbetstagarens fordringar

som avses i 2 § tillfaller staten intill detta belopp.

11 §

överlåtes fordran, har förvärvaren rätt till garantibelopp enligt denna

lag endast om förvärvet skett sedan konkursbeslutet meddelats och för-

¬

background image

1970 ⬢ Nr 741 och 742

1969

värvaren är arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller

fond i vars förvaltning organisationen deltar.

12 §

Har någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att be­

talning enligt denna lag utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller

har någon i annat fall obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersätt­

ning och har han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad

som betalats för mycket. Föreligger särskilda skäl, får återbetalningsskyl-

dighet efterges helt eller delvis.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971 men tillämpas ej beträffande

fordran som gjorts eller kunnat göras gällande i konkurs, i vilken beslut om

egendomsavträde meddelats före nämnda dag.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stocldiolms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

ERIC HO LMQVIST

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt