SFS 2017:364 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2017:364 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
170364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 11 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 § lönegarantilagen (1992:497)

ska ha följande lydelse

1 §

3

Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran

(statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,
2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om före-

tagsrekonstruktion, eller

3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett så-
dant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare
vid arbetsgivarens insolvens, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/1794.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och
2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2009:1442.

SFS 2017:364

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt