SFS 1994:636 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 1994:636 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
SFS 1994_636 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992_497)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1234

SFS 1994:636

Utkom från trycket

den 17 juni 1994

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lönegarantilagen

(1992:497)

dels att 7 och 25 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 9 a § och 9 b §, av

följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94: LU34, rskr. 1993/94:394.

background image

SFS 1994:636

7 § Betalning enligt garantin lämnas för sådan fordran på lön eller annan
ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979)
och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma
lag.

I vilken utsträckning fordran på lön eller pension får göras gällande i

konkurs framgår av 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672).

9 a § Den som inom två år före konkursbeslutet har beviljats ersättning
genom garantin för en fordran som har uppstått i huvudsakligen samma
verksamhet, har inte rätt till garantiersättning.

Garantin gäller dock, om arbetstagaren av offentlig arbetsförmedling

har anvisats anställningen i vilken den fordran som prövningen avser har
uppstått.

9 b § En lönefordran ersätts inte om det finns grundad anledning att
anta att en av förutsättningarna för den anställning eller det anställnings-

villkor på vilket fordran grundar sig har varit att den skulle betalas helt
eller delvis genom lönegarantin.

25 § Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut skall
arbetstagaren till länsstyrelsen lämna en försäkran på heder och samvete
om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.

Om arbetstagaren under uppsägningstiden inte utför arbete för konkurs-

gäldenären eller någon annan och inte heller driver egen rörelse, får garan-
tibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut endast om arbetstagaren

visar att han för den tid fordran avser har varit anmäld som arbetssökande
hos offentlig arbetsförmedling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Den äldre bestämmelsen i 25 § om utbetalning av garantibelopp skall

fortfarande gälla i fråga om fordringar mot arbetsgivare som har försatts i
konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1235

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt