SFS 1995:310 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 1995:310 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
SFS 1995_310 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992_497)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

SFS 1995:310

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 24 §§ lönegarantilagen

(1992:497) skall ha följande lydelse.

6 § Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för
underhållsbidrag som har innehållits genom utmätning av lön. Allmän-
na försäkringskassor som har betalat ut bidragsförskott för underhålls-
bidrag har inte rätt till garanti belopp.

24 § Innan garantibelopp betalas ut skall länsstyrelsen verkställa skat-
teavdrag samt avdrag med belopp som skall innehållas på grund av be-
slut om utmätning av lön. Dessutom skall avräkning göras för för-
skottsbetalning som skett enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672)
och som avser fordringar som omfattas av garantin.

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

498

background image

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 1995:310

499

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt