SFS 1995:675 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 1995:675 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
SFS 1995_675 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992_497)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1168

SFS 1995:675
Utkom från trycket
den 13 juni 1995

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 1 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 a § lönegarantilagen (1992:497)

skall ha följande lydelse.

9 a § Den som inom två år före konkursbeslutet har beviljats ersättning
genom garantin för en fordran som har uppstått i huvudsakligen samma

verksamhet, har inte rätt till garantiersättning.

Garantin gäller dock

1. om arbetstagaren av en offentlig arbetsförmedling har anvisats den

anställning i vilken den fordran som prövningen avser har uppstått, eller

2. om det finns särskilda skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:180, bet. 1994/95:LU 30, rskr. 1994/95:380.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt