SFS 1997:204 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 1997:204 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
SFS 1997_204 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992_497)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:204
Utkom från trycket
den 14 maj 1997

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 30 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lönegarantilagen

(1992:497)2

dels att 9 a § skall upphöra att gälla,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.

2 § Om konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land, lämnas betalning
enligt garantin endast för en sådan fordran som avser anställning med över-
vägande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

1

Prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199.

2

Senaste lydelse av 9 a § 1995:675.

352

background image

SFS 1997:204

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

353

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt