SFS 2005:273 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2005:273 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
050273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lönegarantilagen (1992:497)

dels

att 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16�20, 22, 25, 26, 28�30, 32 och 35 §§ samt rub-

riken närmast före 16 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 7 a, 7 b och 20 a §§, av

följande lydelse.

1 §

Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran

(statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

� har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land, eller
� är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om före-

tagsrekonstruktion.

4 §

Vad som sägs om arbetstagare gäller även en sådan anhörig till arbets-

tagare som med anledning av arbetstagarens anställning har pensionsfordran
hos konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion.

5 §

Om en fordran har överlåtits, har förvärvaren rätt till utbetalning enligt

garantin (garantibelopp) endast om förvärvet har avsett mätningsarvode eller
därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift.

Rätt till garantibelopp föreligger också om förvärvet har skett efter att

konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion meddelades och
förvärvaren är en arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem
eller en fond i vars förvaltning organisationen deltar.

7 §

2

Vid konkurs lämnas betalning enligt garantin för sådan fordran på lön

eller annan ersättning och på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller
13 § förmånsrättslagen (1970:979).

Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning enligt garantin för fordran på

lön eller annan ersättning och på pension som skulle haft förmånsrätt enligt
12 eller 13 § förmånsrättslagen om arbetsgivaren i stället hade försatts i kon-
kurs.

1

Prop. 2004/05:57, bet. 2004/05:LU28, rskr. 2004/05:234.

2

Senaste lydelse 2003:544.

SFS 2005:273

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:273

7 a §

Betalning enligt garantin lämnas också för fordran på uppsägnings-

lön för tid efter en månad från konkursbeslutet. Detsamma gäller vid beslut
om företagsrekonstruktion, i den mån arbetstagaren under uppsägningstiden
inte utfört och inte heller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

Fordran på uppsägningslön omfattas av garantin längst för uppsägningstid

som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsäg-
ningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för annan och
inte heller driver egen rörelse omfattas av garantin endast om arbetstagaren
kan visa att han eller hon har anmält sig som arbetssökande hos den offent-
liga arbetsförmedlingen. För uppsägningstid omfattar garantin endast lön
eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid
lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har förvärvat
eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestämmande av i
vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid om-
fattas av garantin skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas
aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program, i den mån stödet avser samma tid som lönen eller ersättningen och
arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter uppsägningen.

Betalning enligt garantin lämnas dock inte till sådan arbetstagare som av-

ses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979).

7 b §

Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företags-

rekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt
5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) inte får göras gällande i konkurs.

9 §

3

För sådan fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 12 § för-

månsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas be-
talning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekonstruktion för varje ar-
betstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbas-
belopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller
när ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion fattas.

För fordran på lön eller annan ersättning gäller garantin för en samman-

lagd anställningstid om högst åtta månader.

Fordran på ersättning för särskilda kostnader betalas före annan fordran.

10 §

4

Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning under

uppsägningstiden och dessa avser samma tid som arbetstagarens fordran i
konkursen eller mot gäldenären vid företagsrekonstruktion, skall han eller
hon upplysa förvaltaren eller rekonstruktören om inkomsterna.

Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren får aktivitetsstöd

vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Konkurs utan bevakning och företagsrekonstruktion

16 §

Vid konkurs där bevakning inte förekommer och vid företagsrekon-

struktion, skall förvaltaren eller rekonstruktören snarast pröva och meddela
beslut i frågan om en fordran skall betalas enligt garantin.

3

Senaste lydelse 2003:544.

4

Senaste lydelse 2000:1362.

background image

3

SFS 2005:273

17 §

Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran skall betalas

enligt garantin, skall han eller hon samma dag som beslutet meddelas sända
en underrättelse om beslutets innehåll till den länsstyrelse som avses i 22 §.

18 §

Om förvaltaren eller rekonstruktören, efter att ha fattat beslut om be-

talning enligt garantin, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får
kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbets-
tagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt ga-
rantin, skall förvaltaren eller rekonstruktören snarast ompröva sitt beslut av-
seende garantibelopp som ännu inte har betalats ut.

Om omprövningen medför att utbetalning enligt garantin skall ske med ett

annat belopp än tidigare, skall förvaltaren eller rekonstruktören samma dag
sända en underrättelse om beslutets innehåll till länsstyrelsen.

19 §

Kopia av ett beslut enligt 16 eller 18 § skall samma dag som beslutet

meddelades

� vid konkurs sändas till arbetstagaren och tillsynsmyndigheten i konkur-

sen,

� vid företagsrekonstruktion sändas till arbetstagaren och den tillsyns-

myndighet som skulle ha utövat tillsyn om arbetsgivaren i stället försatts i
konkurs.

20 §

Förvaltaren och rekonstruktören får rätta beslut som innehåller en

uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.

20 a §

Vid företagsrekonstruktion skall rekonstruktören, på begäran av

den tillsynsmyndighet som skulle ha utövat tillsyn om arbetsgivaren i stället
försatts i konkurs, lämna sådana uppgifter om fordringar hos gäldenären som
kan ha betydelse för betalning enligt garantin.

22 §

Garantibelopp betalas av länsstyrelsen i det län dit den tingsrätt som

handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör. I de
fall som avses i 21 § betalas garantibeloppet av länsstyrelsen i det län där ar-
betstagaren vistas.

25 §

5

Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut skall

arbetstagaren till länsstyrelsen lämna en försäkran på heder och samvete om
sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.

Om arbetstagaren under uppsägningstiden inte utför arbete för konkurs-

gäldenären, gäldenären vid företagsrekonstruktion eller någon annan och
inte heller driver egen rörelse, får garantibelopp för fordran på uppsägnings-
lön betalas ut endast om arbetstagaren visar att han eller hon för den tid ford-
ran avser har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbets-
förmedlingen.

26 §

Anser länsstyrelsen att uppgifterna som arbetstagaren har lämnat i en

försäkran enligt 25 § kan påverka frågan till vilken del arbetstagarens ford-
ran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin, skall

5

Senaste lydelse 1994:636.

background image

4

SFS 2005:273

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

länsstyrelsen skyndsamt sända kopia av försäkran till förvaltaren eller re-
konstruktören.

I sådana fall får garantibelopp för fordran på uppsägningslön inte betalas

ut innan förvaltaren eller rekonstruktören har omprövat sitt tidigare ställ-
ningstagande i frågan om lönegaranti eller underrättat länsstyrelsen om att
uppgifterna i försäkran inte ger anledning till en ny bedömning.

28 §

I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt

mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion.

Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin till-

faller staten upp till detta belopp.

29 §

Om en arbetstagare är missnöjd med förvaltarens eller rekonstruktö-

rens beslut enligt 16 eller 18 §, får arbetstagaren väcka talan mot staten inom
tre veckor från det att han eller hon fick del av beslutet.

Vid konkurs förs statens talan vid tingsrätten av tillsynsmyndigheten. Vid

företagsrekonstruktion förs statens talan av den tillsynsmyndighet som
skulle ha utövat tillsyn om arbetsgivaren i stället försatts i konkurs.

30 §

Om den myndighet som avses i 29 § andra stycket finner att förvalta-

rens eller rekonstruktörens beslut är oriktigt, får myndigheten väcka talan
mot arbetstagaren inom tre veckor från det att myndigheten fick del av be-
slutet.

32 §

Talan enligt 29 eller 30 § skall väckas vid den tingsrätt som handläg-

ger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion.

En arbetstagare, som är missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut enligt

21 §, får inom den tid som anges i 29 § väcka talan mot staten vid den tings-
rätt där arbetstagaren skall svara i tvistemål i allmänhet.

35 §

Om betalning enligt garantin har skett och konkursbeslutet eller be-

slutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs genom ett beslut som vin-
ner laga kraft, skall den som tagit emot betalningen betala tillbaka beloppet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.
2. De nya bestämmelserna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion

skall tillämpas om beslutet om företagsrekonstruktion fattas på grund av en
ansökan om företagsrekonstruktion som inkommit till tingsrätten den 1 juni
2005 eller senare.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt