SFS 2005:681 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2005:681 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
050681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lönegarantilagen

(1992:497)

dels

att 1, 10 och 21 §§ samt rubriken närmast före 21 § skall ha följande

lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 a, 3 a och 21 a §§, av

följande lydelse.

1 §

3

Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran

(statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,
2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om före-

tagsrekonstruktion, eller

3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett så-
dant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i rådets direktiv 80/987/
EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift-
ning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens

4

, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG

5

.

2 a §

I fall som avses i 1 § 3 lämnas betalning enligt garantin endast om ar-

betstagaren för arbetsgivarens räkning utför eller utförde sitt arbete främst i
Sverige.

Om arbetsgivaren har försatts i konkurs i Sverige och arbetstagaren utför

eller utförde sitt arbete för arbetsgivarens räkning främst i ett annat EU- eller
EES-land lämnas inte betalning enligt garantin.

3 a §

Vad som i denna lag sägs om konkurs gäller i tillämpliga delar när en

arbetsgivare är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3.

1

Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270.

2

Jfr rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av med-

lemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens
(EGT L 283, 28.10.1980, s. 23, Celex 31980L0987), ändrat genom Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets
direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för
arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT L 270, 8.10.2002, s. 10, Celex
32002L0074).

3

Senaste lydelse 2005:273.

4

EGT L 283, 28.10.1980, s. 23 (Celex 31980L0987).

5

EGT L 270, 8.10.2002, s. 10 (Celex 32002L0074).

SFS 2005:681

Utkom från trycket
den 27 september 2005

background image

2

SFS 2005:681

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

10 §

6

Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning under

uppsägningstiden och dessa avser samma tid som arbetstagarens fordran i
konkursen eller mot gäldenären vid företagsrekonstruktion, skall han eller
hon upplysa förvaltaren eller rekonstruktören om inkomsterna. I fall som av-
ses i 21 § skall upplysningen i stället lämnas till tillsynsmyndigheten.

Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren får aktivitetsstöd

vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

21 §

Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran som

han eller hon har mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs i ett annat
nordiskt land eller som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål
för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall arbetstagaren an-
söka om utbetalning av garantibelopp hos tillsynsmyndigheten för det län
där han eller hon vistas. Ansökan prövas av tillsynsmyndigheten.

21 a §

Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran

som han eller hon har mot en arbetsgivare som i ett annat EU- eller EES-
land än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i
1 § 3, skall tillsynsmyndigheten begära information om arbetstagarens ute-
stående fordringar hos den behöriga garantiinstitutionen i det landet.

Om en arbetsgivare som har försatts i konkurs i Sverige har arbetstagare i

ett annat EU- eller EES-land, skall tillsynsmyndigheten lämna relevant in-
formation om fordringarna vid förfrågan från den behöriga garantiinstitutio-
nen i det landet.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om utbyte av information mellan tillsynsmyndigheten och behö-
riga garantiinstitutioner i andra länder.

Denna lag träder i kraft den 7 oktober 2005 och tillämpas i fråga om insol-

vensförfaranden som inletts därefter.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

6

Senaste lydelse 2005:273.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt