SFS 2006:711 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2006:711 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
060711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19, 20 a, 21 och 29 §§ lönegaranti-

lagen (1992:497) skall ha följande lydelse.

19 §

2 Kopia av ett beslut enligt 16 eller 18 § skall samma dag som beslutet

meddelades sändas till arbetstagaren och den myndighet som har tillsyn över
förvaltningen i konkurser.

20 a §

3 Vid företagsrekonstruktion skall rekonstruktören, på begäran av

den myndighet som avses i 19 §, lämna sådana uppgifter om fordringar hos
gäldenären som kan ha betydelse för betalning enligt garantin.

21 §

4 Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran

som han eller hon har mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs i ett an-
nat nordiskt land eller som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är före-
mål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall arbetstagaren
ansöka om utbetalning av garantibelopp hos den myndighet som avses i
19 §.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §.

29 §

5 Om en arbetstagare är missnöjd med förvaltarens eller rekonstruktö-

rens beslut enligt 16 eller 18 §, får arbetstagaren väcka talan mot staten inom
tre veckor från det att han eller hon fick del av beslutet.

Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 2005:273.

3 Senaste lydelse 2005:273.

4 Senaste lydelse 2005:681.

5 Senaste lydelse 2005:273.

SFS 2006:711

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt