SFS 2004:824 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2004:824 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
040824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 28 oktober.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lönegarantilagen (1992:497)

skall ha följande lydelse.

6 §

2

Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för un-

derhållsbidrag som har innehållits genom utmätning av lön. Försäkrings-
kassan har inte rätt till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats en-
ligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

�rjan Härneskog
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1995:310.

SFS 2004:824

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt