SFS 2022:983 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2022:983 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
SFS2022-983.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lönegarantilagen (1992:497) ska
ha följande lydelse.

1 §2 Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran
(statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,
2. genomgår företagsrekonstruktion, eller
3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett så-
dant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbets-
tagare vid arbetsgivarens insolvens, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2015/1794.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse 2017:364.

SFS

2022:983

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt