SFS 2009:1442 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2009:1442 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
091442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lönegarantilagen (1992:497)

ska ha följande lydelse.

1 §

2

Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran

(statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,
2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om före-

tagsrekonstruktion, eller

3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett så-
dant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetsta-
gare vid arbetsgivarens insolvens

3.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83.

2 Senaste lydelse 2005:681.

3 EUT L 283, 28.10.2008, s. 36 (Celex 32008L0094).

SFS 2009:1442

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt