SFS 2010:1253 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2010:1253 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
101253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 9 §§ lönegarantilagen

(1992:497) ska ha följande lydelse.

6 §

2

Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för un-

derhållsbidrag som har innehållits genom utmätning av lön. Försäkrings-
kassan har inte rätt till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats en-
ligt socialförsäkringsbalken.

9 §

3

För sådan fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 12 § för-

månsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas be-
talning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekonstruktion för varje
arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbas-
belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ett be-
slut om konkurs eller företagsrekonstruktion fattas.

För fordran på lön eller annan ersättning gäller garantin för en sam-

manlagd anställningstid om högst åtta månader.

Fordran på ersättning för särskilda kostnader betalas före annan fordran.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2004:824.

3 Senaste lydelse 2005:273.

SFS 2010:1253

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt