SFS 2012:333 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Semesterlag (1977:480) / SFS 2012:333 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)
120333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i semesterlagen (1977:480);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § semesterlagen (1977:480) ska

ha följande lydelse.

1 §

2

Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semester-

förmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare finns i
1. lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med

radiologiskt arbete,

2. lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella

militära insatser, och

3. lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr. 2011/12:216.

2 Senaste lydelse 2009:1439.

SFS 2012:333

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt