SFS 1985:91

850091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

;

Lag

SFS 1985:91

(

om ändring i semesterlagen (1977:480);

utkom från trycket

den 19 mars 1985

Utfärdad den 7 mars 1985 .

)
)

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § semesterlag en (1977:480)

Il

skall ha nedan angivna lydelse.

I

17

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

1. ledighet på grund av sjukdo m, i den mån frånvaron under intjänande-

året icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,

' Prop, 1984/85:78, SfU 1 2, rskr 125.

Senaste lydelse 1985:86.

175

¬

background image

SFS 1985:91

2. ledighet enligt lagen (1978 : 410) om rätt till ledighet för vård äv barn,

m. m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 §
lagen (1962:381) om allmän försäkrin g, dels under tid för vilken föräldra­
penning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och

5 §§ samma lag. i den mån frånvaron för varje barn, eller vid flerbarnsbörd

sammanlagt, icke överstiger 120 dagar eller, för ensamstående förälder,
180 dag ar, dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning utges enligt

4 kap. 10 och 11 §§ samma lag,

3. ledighet på grund av risk för överföra nde av smitta, om arbetstagaren

är berättigad till ersättning enligt lagen (1956 :293) om ersättning åt smitt­

bärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180

dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes­

terlön, om arbetstagaren erhåller timstudiestöd, inkomstbidrag eller

vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller om utbildningen

till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhäng­

ande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180
dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 2 7 § värnpliktslagen (19 41:967) eller med

stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är bered­
skapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning, eller

ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst, i den mån frånvaron
under intjänandeåret icke överstiger 60 dagar, eller

6. ledighet på grund av att arb etstagaren efter det kalenderår då han har

fyllt tjugotvå år fullgör tjänstgöring i civilförsvaret på annan tid än då
civilförsvarsberedskap råder eller beredskapsövning får anordnas vid för­

svarsmakten, i den mån frånvaro n under intjänandeåret icke överstiger 60
dagar.

Vid tillämpning av första stycket 1 skall frånvaron under de första 90

dagarna av frånvaroperiod ej i något fall anse s bero på arbetsskada. Har
arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit oavbrutet
frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter
infallande dag av frånvaroperioden icke rätt till semesterlön.

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

176

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt