SFS 1985:86

850086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:86

om ändring i semesterlagen (1977:480);

Utkom från trycket

den 19 mars 1985

utfärdad den 7 mars 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480)

skall ha nedan angivna lydelse .

17

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

I | ii

1. ledighet på grund av sjukdo m, i den mån frånvaron under intjänande-

året icke överstiger 180 dagar eller om frånv aron beror på arbetsskada,

2. ledighet enligt lagen (197 8: 410) om rätt till ledighet för vård av barn,

m. m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 §

lagen (1962:381) om allmän förs äkring, dels under tid för vilken föräldra­

penning utges enligt 4 kap. 2 och 7 §§ samma lag, i d en mån frånvaron icke

överstiger 120 dagar eller, för ensamstående förälder, 180 dagar, dels
under tid för vilken föräld rapenning för tillfällig vård av barn utges enligt
4 kap. 8 och 8 a §§ samma lag,

J

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren

är berättigad till ersättnin g enligt lagen (1956:293) om e rsättning åt smitt-

i

bärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180

i

dagar,

3

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes­

terlön, om arbetstagaren erhåller timstudiestöd, inkomstbidrag eller

!

vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller om utbildningen
till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhäng-

6-SFS 1985

' Prop. 1984/85:78, SfU 1 2, rskr 125.

^Scnastclydelse 1978; 411.

161

¬

background image

SFS 1985:86

ande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180
dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 27 § värnpliktslagen (1941: 967) eller med

stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 d agar, som ej är bered­
skapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning, eller
ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst, i den mån frånvaron
under intjänandeåret icke överstiger 60 dagar, eller

6. ledighet på grund av att arbetstagaren efter det kalenderår då han har

fyllt tjugotvå år fullgör tjänstgöring i civilförsvaret på annan tid än då

civilförsvarsberedskap råder eller beredskapsövning får anordnas vid för­
svarsmakten, i den mån från varon under intjänandeåret icke överstiger 60
dagar.

Vid tillämpning av första stycket 1 skall frånvaron under de första 90

dagarna av frånvaroperiod ej i något fall an ses bero på ar betsskada. Har
arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit oavbrutet

frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter
infallande dag av frånvaroperioden icke rätt till seme sterlön.

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Den nya bestämmelsen om

semesterlönegrundande frånvaro i samband med havandeskapspenning

tillämpas endast på frånvaro som har inträffat efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt