SFS 1987:293

870293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:293 Lag

Utkom från trycket

""" ändring i semesteriagen (1977:480);

den 3 juni 1987

utfärdad den 21 maj 198 7.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480)

skall ha följande l ydelse.

|T^

17

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänande-

året icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,

2. ledighet enligt lagen (1978:41 0) om rätt till ledighet för vård av barn,

m. m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 §

lagen (1962: 381) om allmän förs äkring, dels under tid för vilken föräldra-

.

penning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och

''

5 §§ samma lag, i den mån frånvaron för varje barn, eller vid flerbarnsbörd
sammanlagt, icke överstiger 120 dagar eller, för ensamstående förälder,

180 dagar, dels under tid för vilken tillfä llig föräldrapenning utges enligt 4
kap. 10 och 11 §§ samma lag,

3. ledighet på grund av risk för överförande av smi tta, om arbetstagaren

är berättigad till ersättning enligt lagen (1956 : 293) om ers ättning åt smitt-

' Prop. 1986/87; 100 (bil. 10 p, E 5), SfU 1 1. rskr. 176.

664

^ Senaste lydelse 1986: 164.

.1

r,'w

>.ri;

¬

background image

bärare,, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180

SFS 1987:293

dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes­

terlön, om arbetstagaren erhåller korttidsstudiestöd eller vuxenstudiebi­

drag enligt studiestödslagen (1973: 349) eller om utbildningen till väsentlig
del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, i

den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 27 § värnpliktslagen (1941:967) eller med

stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är bered­
skapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning, eller
ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst, i den mån frånvaron

under intjänandeåret icke överstiger 60 dagar,

6. ledighet på grund av att arbetstagaren efter det kalenderår då han har

fyllt tjugotvå år fullgör tjänstgöring i civilförsvaret på annan tid än då
civilförsvarsberedskap råder eller beredskapsövning få anordnas vid för­
svarsmakten, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 60

dagar, eller

7. ledighet enligt lagen (1986: 163) om rätt till ledighet för grundläggande

svenskundervisning för invandrare.

Vid tillämpning av första stycket 1 skall frånvaron under de första 90

dagarna av f rånvaroperiod ej i något fall anses bero på arbetsskada. Har
arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit oavbrutet

frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter

infallande dag av frånvaroperioden icke rätt till se mesterlön.

I frånvaroperiod som avses i förs ta stycket inräknas även dagar under

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Sten Heckscher
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt