SFS 1988:1468

881468.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1988:1468 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 semesterlagcn (1977:480);

den 23 december 1988

Utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480)

skall ha följande lydelse.

17 §' Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

1. ledighet på grun d av sjukdom, i den mån frånva ron under intjänan-

deåret icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på a rbetsskada,

2. ledighet enligt lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn,

m. m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldra­

penning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3
och 5 §§ samma lag, i den mån frånvaron för varje barn, eller vid flerbarns-
börd sammanlagt, icke överstiger 120 dagar eller, för ensamstående föräl­
der, 180 dagar, dels under tid för vilken tillfäl lig föräldrapenning utges
enligt 4 ka p. 10 och 11 § § samma lag,

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren

är berättigad till ersättning enligt lagen (1956:293) om ersättning åt smitt­

bärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180
dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes­

terlön, om arbetstagar en erhåller korttidsstudiestöd eller vuxenstudiebi­

drag enligt studiestödslagen (1973:349) eller om utbildningen till väsentlig
del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, i
den mån frånvaron under intjän andeåret icke överstiger 180 dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 27 § värnpliktslagen (1941:967) eller

med stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är

beredskapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning,
eller ledighet på gru nd av motsvara nde vapenfri tjänst, i den mån f rånva­

ron under intjän andeåret icke överstiger 60 dagar,

6. ledighet på grund av att arbetstagaren efter det kalenderår då ha n

fyllt tjugotvå år fullgör tjänstgöring i civilförsvaret på annan tid än då
civilförsvarsberedskap råder eller beredskapsövning får anordnas vid

försvarsmakten, i den mån frå nvaron under intjänandeåret icke överstiger

60 dagar,

7. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt til l ledighet för grundläggan­

de svenskundervisning för invandrare, eller

8. ledighet enligt lagen (19 88:1465) om ersättning och ledighet för när­

ståendevård.

Vid tillämpning av första stycket 1 s kall frånvaron under de första 90

dagarna av frånvarope riod ej i någ ot fall ans es bero på arbet sskada. Har
arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit oavbrutet
frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter

infallande dag av frånvaroperiod icke rä tt till s emesterlön.

3200

' Prop. 1987/88: 176. 1988/89: SoU6, rskr. 55.

' Senaste lydelse 1987: 293.

¬

background image

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under

SFS 1988:1468

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utf ört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt