SFS 1989:339

890339.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:339 Lag

Utkom från trycket

om äiidring 1 lagcH (1988:1468) om ändring i

den 6 juni 1 989

scmesterlagen (1977:480);

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480) i

paragrafens lydelse enligt lagen (1988:1468) om ändring i nämnda lag

samt övergångsbestämmelserna till ändringslagen skall ha följande lydelse.

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänan-

deåret icke överstiger 180 dagar eller om från varon beror på arbetsskada,

2. ledighet enligt lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn,

m. m. dels undertid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldra­

penning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3

och 5 §§ samma lag, i den mån frånvaron för vaije barn, eller vid flerbarns-

börd sammanlagt, icke överstiger 120^dagar eller, för ensamstående föräl­

der, 180 dagar , dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning utges

enligt 4 kap. 10 och 11 §§ samma lag,

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren

är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke övestiger 180
dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes­

terlön, om arbetstagaren erhåller korttidsstudiestöd eller vuxenstudiebi­
drag enligt studiestödslagen (1973:349) eller om utbildningen till väsentlig
del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, i
den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 27 § värnpliktslagen (1941:967) eller

med stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är

beredskapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning,

eller ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst, i den mån frånva­

ron und er intjänandeåret icke överstiger 60 dagar,

6. ledighet på grund av att arbetstagaren efter det kalenderår då han

fyllt tjugotvå år fullgör tjänstgöring i civilförsvaret på annan tid än då

448

Prop. 1988/89:112, SfU 16. rskr. 248.

¬

background image

/

>-⬢

v

kvilförsvarsberedskap råder eller beredskapsövning får anordnas vid

SFS 1989:339

försvarsmakten, i den mån frå nvaron under intjänandeåret icke överstiger

60 dagar,

7. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för grundläggan­

de svenskundervisning för invandrare, eller

8. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närståendevård.

Vid tillämpn ing av första stycket 1 skall frånvaron under de första 90

dagarna av frånvaroperiod ej i något fall anses bero på arbetsskada. Har

arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit oavbrutet
frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter

infallande dag av frånvaroperiod icke rätt till semesterlön.

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfö rt arbete.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. �ldre bestämmelser skall gälla i fråga om ersättning enligt lagen

(1956; 293) om ersättning åt smittbärare.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Dag Ekman

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt