SFS 1990:102

900102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:102 Lag

Utkom från tryck et

den 27 mars 1990

om ändring i semesterJagen (1977:480);

utfärdad den 22 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 15, 16 och 27 §§ semesterlagen

(1977:480) skall ha följande lydelse.

4 § Arbetstagare har rätt till tjugosju semesterdagar vaije semesterår

utom i fall som avses i 5 och 27 §§ .

Under semesterledighet skall arbetstagare ha semesterlön i den mån han

har tjänat in sådan under intjänandeåret.

Arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som ej är förenad

med semesterlön.

15 § Infaller under semesterledigheten dag då arbetstagaren är oförmö­
gen till arbete på grund av sjuk dom eller dag som är semesterlönegrundan­

de enligt 17 § första stycket 2 � 8 skall, om arbetstagaren utan dröjsmål

begär det, sådan dag ej räknas som semesterdag.

Semesterdagar som återstår på grund av att första stycket har tillämpats

skall utgå i ett sa mmanhang, om arbetstagaren ej medger annat.

16 § Semesterlönen utgör tretton procent av arbetstagarens under intjä­

nandeåret förfallna lön i anstäl lningen.

136

Prop. 1989/90:59, AUlO. rskr. 142.

¬

background image

Vid beräkning äv lönen under intjänandeåret skall i lönesumman ej

SFS 1990:1�2

inräknas annan semesterlön än sådan som avses i 22 § eller permit terings-
lön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester. I lönesumman
skall ej heller inräknas ersättning som har utgått för dag, då arbetstagaren

helt eller delvis har haft sådan ledighet från arbetet som är semesterlöne­

grundande enligt 17 §. För varje sådan dag skall arbetsinkomsten i stället
ökas med ett belopp, motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsin­

komst i anställningen under övrig tid av intjänandeåret. Har arbetstagaren

då ej haft någon inkomst i anställningen, skall semesterlönen beräknas
med hänsyn till den inkomst som det kan antagas att han skulle ha haft,
om han under denna tid hade arbetat för arbetsgivarens räkning.

27 § Arbetstagare, som utför arbetet i sitt hem eller annars under sådana

förhållanden att det icke kan an ses tillkomma arbetsgivaren att vaka �ver
arbetets anordnande, är berättigad till särskild semesterlön med tretton

procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anstä llning­

en.

Beräkning av lönen under intjänandeåret skall ske med motsvarande

tillämpning av 16 § andra stycket. Vad där föreskrives angående semester­

lönegrundande frånvaro skall dock tillämpas med avseende på kalen­
dervecka, om ej annan tidsperiod överenskommes. �ven 24 och 25 §§
samt, om anställningen har avsetts skola pågå högst tre månader och

omfatta högst 60 timmar, 5 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning.

Särskild semesterlön skall be talas ut senast den 30 juni näst efter intjä-

nandeårets utgång eller, om intjänandeåret löper ut efter den 30 april,

senast två månader efter dess utgång.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1990. Semesterledighet enligt den

nya lagen utgår dock först under semesteråret den 1 april 1991-den 31
mars 1992, om ej annat överenskommes.

2. Kollektivavtal eller annat avtal, som har träffats med u tgångspunkt i

äldre lag och innefattar sämre förmåner än som följer av den nya lagen, är i
sådan del utan verkan.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

137

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt