SFS 1990:638

900638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:638 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 semestcrlagen (1977:480);

den 25 juni 1990

utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480)

skal! ha följande lydelse.

17

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånv aron under intjänande-

året icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,

2. ledighet enligt lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn,

m. m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldra­
penning utges i anled ning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3

och 5 §§ samma lag, i den mån frånvaron för varje barn, eller vid flerbarns-

börd sammanlagt, icke överstiger 120 dagar eller, för ensamstående föräl­
der, 180 dagar, dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning utges

enligt 4 kap. 10 och 11 §§ samma lag,

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren

är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare, i de n mån frånvar on under intjänandeåret icke överstiger 180
dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes­

terlön, om arbetstagaren erhåller korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag

eller utbildningsarvode enligt studiestödslagen (1973: 349) eller om utbild­

ningen till väsentlig del avs er fackliga eller med facklig verksamhet sam-

112

' Prop. 1989/90:133, SrU23. rskr. 296.

^ Senaste lydelse 1989: 339.

¬

background image

matlhängande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke

SFS 1990:638

överstiger 180 dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 27 § värnpliktslagen (1941:967) eller med

stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är bered­
skapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning, eller
ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst, i den mån frånvaron

under intjänandeåret icke överstiger 60 dagar,

6. ledighet på grund av att arbetstagaren efter det kalenderår då han fyllt

tjugotvå år fullgör tjä nstgöring i civilförsvaret på annan tid än då eivil-

försvarsberedskap råder eller beredskapsövning får anordnas vid försvars­

makten, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 60
dagar,

7. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för grundläggande

svenskundervisning för invandrare, eller

8. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närståendevård.

Vid tillämpning av första stycket 1 skall frånvaron under de första 90

dagarna a v frånvaroperiod ej i något fall anses bero på arbetsskada. Har
arbetstagare av anledning som anges i första stycket I varit oavbrutet
frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter
infallande dag av frånvaroperiod icke rätt till semesterlön.

I frå nvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt