SFS 1992:1329

921329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1329 Lag

Utkom från trycket

oiM ändring 1 semesterlagen (1977:480);

den 28 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

tii-

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 16 och 27§§ semes terlagen

(1977:480) skall ha följande lydelse.

3364

4

Arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdag ar varje semesterår

utom i fall som avses i 5 o ch 27 §§.

Under semesterledighet skall arbetstagare ha semesterlön i den mån h an

har tjänat in sådan under intjänandeåret.

'Prop, 1992/93: 50 (bil. 7), bet 199 2/93: FiUl, rskr. 1992/93:134.

' Senaste lydelse 1990:102.

¬

background image

Arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som ej är förenad

SFS 1992:1329

med semesterlön.

16

Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjä-

nandeåret förfallna lön i anst ällningen.

Vid beräkning av lönen under intjänandeåret skall i lönesumman ej

inräknas annan semesterlön än sådan som avses i 22 § eller permitterings-
lön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester. I lönesumman

skall ej heller inräknas ersättning som har utgått för dag, då arbetstagaren
helt eller delvis har haft sådan ledighet från arbetet som är semesterlöne­
grundande enligt 17§ . För vaije sådan dag skall ar betsinkomsten i stället
ökas med ett belopp, motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsin­
komst i anställningen under övrig tid av intjänandeåret. Har arbetstagaren
då ej haft någon inkomst i anställningen, skall semesterlönen beräknas
med hänsyn till den inkomst som det kan a ntagas att han skulle ha haft,
om han under denna tid hade arbetat för arbetsgivarens räkning.

27 §" Arbetstagare, som utför arbetet i sitt hem eller annars under såda­
na förhållanden att det icke k an anses tillkomma arbetsgivaren att vaka
över arbetets anordnande, är berättigad till särskild semesterlön med tolv

procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställning­

en.

Berälcning av lönen under intjänandeåret skall ske med motsvarande

tillämpning av 16 § andra stycket. Vad där föreskrives angående semester­

lönegrundande frånvaro skall dock tillämpas med avseende på kalen­
dervecka, om ej annan tidsperiod överenskommes. �ven 24 och 25 §§
samt, om anställningen har avsetts skola pågå högst tre månader och
omfatta högst 60 timmar, 5 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning.

Särskild semesterlön skall betalas ut senast den 30 juni näst efter intjä-

nandeårets utgång eller, om intjänandeåret löper ut efter den 30 april,

senast två månad er efter dess utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Såvitt avser semesterledighet

tillämpas den nya lagen dock först under semesteråret den 1 april 1 994-
den 31 mars 1995.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Senaste lydelse 1990:102.

⬢⬢ Senaste lydelse 1990; 102.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt