SFS 1991:1114

911114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1114

om ändring i semesterlagen (1977:480);

utkom från trycket

den 5 juli 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480)

skall ha följande lydelse.

17 §' Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänande-

året icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,

2. ledighet enligt lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn,

m. m. dels under tid for vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels under tid för vilk en föräldra­

penning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3

' Prop, 1990/91; 115, UbU17, rskr. 357.

' Senaste lydelse 1990:638.

1969

¬

background image

SFS 1991:1114

och 5 §§ samma lag, i den mån frånvaron for varje barn, ellei; vid flerbarris-

börd sammanlagt, icke överstiger 120 dagar eller for ensamstående föräl-

.

der, 180 dagar, dels under tid for vilken tillfällig föräldrapenning utges

enligt 4 kap. 10 och 11 §§ samma lag,

3. ledighet på grund av risk for överforande av smitta, om arbetstagaren

är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180
dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes­

terlön, om arbetstagaren erhåller korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag

eller utbildningsarvode enligt studiestödslagen (1973; 349) eller om utbild­

ningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sam­
manhängande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke

överstiger 180 dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 27 § vämpliktslagen (1941:967) eller med

stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är bered­
skapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning, eller
ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst, i den mån frånvaron

under intjänandeåret icke överstiger 60 dagar,

6. ledighet på grund av att arbetstagaren efter det kalenderår då han fyllt

tjugotvå år fullgör tjänstgöring i civilförsvaret på annan tid än då civil-

forsvarsberedskap råder eller beredskapsövning får anordnas vid försvars­

makten, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 60

dagar,

7. ledighet enligt lagen (198 6:163) om rätt till ledighet for svenskunder­

visning for invandrare, eller

8. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet for

närståendevård.

Vid tillämpning av första stycket 1 skall frånvaro under de första 90

dagarna av frånvaroperiod ej i något fall anses bero på arbetsskada. Har
arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit oavbrutet
frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter
infallande dag av frånvaroperioden icke rätt till semesterlön.

I frå nvaroperiod som avses i f örsta stycket inräknas även dagar under

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1970

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt