SFS 1999:1399 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Semesterlag (1977:480) / SFS 1999:1399 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)
991399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i semesterlagen (1977:480);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480)

skall ha följande lydelse.

17 §

2

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om

1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänande-

året icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,

2. ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) dels under tid för vil-

ken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 § lagen (1962:381) om all-
män försäkring, dels under tid för vilken föräldrapenning utges i anledning
av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 5 §§ samma lag, i den
mån frånvaron för varje barn, eller vid flerbarnsbörd sammanlagt, inte över-
stiger 120 dagar eller för ensamstående förälder, 180 dagar, dels under tid
för vilken tillfällig föräldrapenning utges enligt 4 kap. 10, 10 a, 11 och
11 a §§ samma lag,

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren är

berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbä-
rare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semes-

terlön, om arbetstagaren erhåller särskilt utbildningsbidrag eller ersättning
till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) eller om ut-
bildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet
sammanhängande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke
överstiger 180 dagar,

5. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repeti-

tionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron
under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar,

6. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskunder-

visning för invandrare, eller

7. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närstå-

endevård, i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar.

Har arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit frånva-

rande från arbetet utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd
under två hela intjänandeår, grundar därefter infallande dag av frånvaroperi-
oden inte rätt till semesterlön.

1

Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96.

2

Senaste lydelse 1998:565.

SFS 1999:1399

Utkom från trycket
den 5 januari 2000

2

SFS 1999:1395�1434

background image

2

SFS 1999:1399

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under peri-

oden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfa-

rande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödsla-
gen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395).

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt