SFS 2012:303 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

120303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 24 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 42 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

42 §

2

En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han

eller hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verk-
ställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyl-
dig till brott enligt någon av följande bestämmelser:

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4

och 5 §§ brottsbalken, och

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69).
En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han

eller hon finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets
verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbal-
ken.

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller an-

dra stycket bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap.
1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte vidtas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222.

2 Senaste lydelse 2010:834.

SFS 2012:303

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.