SFS 2012:380 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2012:380 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
120380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 29 kap. 1 § aktiebolagslagen

(20

05:551) ska ha följande lydelse.

29 kap.

1 §

3

En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han

eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget
ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller
någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovis-
ning eller bolagsordningen.

Om bolaget har upprättat ett prospekt, en erbjudandehandling som avses i

2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett
sådant dokument som avses i 2 b kap. 2 § eller 2 c kap. 2 § samma lag, gäller
vad som sägs i första stycket andra meningen även skada som tillfogas
genom överträdelse av 2, 2 a, 2 b eller 2 c kap. nämnda lag eller kommissio-
nens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informa-
tionen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning
samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser

4.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Annica Sandberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värde-
papper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG
om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 327, 11.12.2010, s. 1,
Celex 32010L0073).

3 Senaste lydelse 2006:457.

4 EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

SFS 2012:380

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.