SFS 2013:143 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2013:143 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
130143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 21 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i aktiebolagslagen (2005:551)

ska införas en ny paragraf, 25 kap. 20 a §, samt närmast före 25 kap. 20 a § en
ny rubrik av följande lydelse.

25 kap.

Upphörande av det personliga betalningsansvaret

20 a §

Ansvaret enligt 18 och 19 §§ upphör, om inte en talan om sådant an-

svar väcks inom tre år från uppkomsten av den förpliktelse som ansvaret av-
ser eller inom ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts.

Första stycket gäller inte det regressansvar som kan uppkomma genom att

någon som är betalningsansvarig fullgör mer än sin andel av en förpliktelse
som flera är betalningsansvariga för.

Preskriptionslagen (1981:130) gäller inte för ansvaret enligt 18 och 19 §§,

utom i det fall som avses i andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.
2. I fråga om förpliktelser som uppkommit före ikraftträdandet gäller äldre

bestämmelser till och med den 30 april 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:65, bet. 2012/13:CU16, rskr. 2012/13:175.

SFS 2013:143

Utkom från trycket
den 4 april 2013

0143.fm Page 1 Wednesday, March 27, 2013 11:10 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0143.fm Page 2 Wednesday, March 27, 2013 11:10 AM

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.