SFS 2013:218 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2013:218 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
130218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 13, 15, 16 och 26 §§ aktiebo-

lagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

13 §

2

Minst en revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad re-

visor, om

1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor, eller

2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till han-

del på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

15 §

För ett bolag som omfattas av bestämmelserna i 13 § 1 eller 2 eller

14 § får Bolagsverket besluta att bolaget i stället för en auktoriserad revisor
får utse en viss godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

16 §

I andra bolag än de som avses i 13 och 14 §§ ska en auktoriserad revi-

sor utses till revisor, om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget
begär det vid den bolagsstämma där revisorsval ska ske.

26 §

Om bolagsstämman, trots en begäran enligt 16 §, inte har utsett någon

auktoriserad revisor och om någon aktieägare inom en månad från bolags-
stämman begär det hos länsstyrelsen, ska länsstyrelsen förordna en sådan re-
visor.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2010:834.

SFS 2013:218

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:218

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.