SFS 2013:576 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2013:576 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
130576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CAEFJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CAEFJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CAEFJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CAEFJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CAEFJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CAEFJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CAEFNE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:CAEFJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CAEFJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 6 �, 6 kap. 2 �, 21 kap. 4 och</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">7 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 21 kap. 4 och 7 �� aktiebolagslagen<br/>(2005:551) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I de fall som avses i 4 kap. 43 � ska s�v�l aktie�garen som r�ttighets-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">innehavaren f�ras in i aktieboken med uppgift om namn och personnummer,<br/>organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.<br/>Dessutom ska i aktieboken antecknas vad som g�ller om r�ttigheten. N�r det<br/>styrks att r�ttigheten har f�r�ndrats eller upph�rt, ska detta antecknas.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en god man p� grund av ett f�rordnande enligt 11 kap. 3 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket 5 f�r�ldrabalken f�rvaltar aktier f�r en blivande aktie�gares r�kning,<br/>ska den blivande �garen p� anm�lan av den gode mannen f�ras in i aktiebo-<br/>ken som aktie�gare med anteckning om f�rordnandet och grunden f�r detta.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ing�r aktier i en v�rdepappersfond enligt lagen (2004:46) om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">persfonder eller i en specialfond enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av<br/>alternativa investeringsfonder, ska fondens f�rvaltare f�ras in i aktieboken<br/>som aktie�gare i st�llet f�r fondandels�garna. D�rvid ska �ven fondens be-<br/>teckning antecknas.</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:679px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett aktiebrev ska ange</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. bolagets firma, organisationsnummer och bolagskategori,<br/>2. aktie�garens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">identifieringsnummer,</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. nummer p� de aktier som avses med brevet,<br/>4. aktiernas slag, om det enligt bolagsordningen kan finnas aktier av olika</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">slag,</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rbeh�ll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 � eller 20 kap. 31 �, om aktierna</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omfattas av ett s�dant f�rbeh�ll, och</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. vilken dag aktiebrevet l�mnades ut.<br/>I det fall som avses i 5 kap. 6 � tredje stycket ska aktiebrevet i st�llet f�r</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fondandels�garna ange fondens f�rvaltare liksom fondens beteckning.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:576</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:576</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En uppgift som avses i f�rsta stycket 5 kan anges i f�rkortad form. F�rkort-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsformer fastst�lls av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>21 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Innehav i v�rdepappersfond eller specialfond</i></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som innehar en andel i en v�rdepappersfond eller specialfond anses</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">vid till�mpningen av 1 och 2 �� inte som aktie�gare.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Innehav i v�rdepappersfond eller specialfond</i></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som f�rv�rvar eller innehar en andel i en v�rdepappersfond eller</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">specialfond anses vid till�mpningen av 5 � inte som f�rv�rvare av aktier.</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 22 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft25">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);

utf�rdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 6 �, 6 kap. 2 �, 21 kap. 4 och

7 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 21 kap. 4 och 7 �� aktiebolagslagen
(2005:551) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

6 �

I de fall som avses i 4 kap. 43 � ska s�v�l aktie�garen som r�ttighets-

innehavaren f�ras in i aktieboken med uppgift om namn och personnummer,
organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.
Dessutom ska i aktieboken antecknas vad som g�ller om r�ttigheten. N�r det
styrks att r�ttigheten har f�r�ndrats eller upph�rt, ska detta antecknas.

Om en god man p� grund av ett f�rordnande enligt 11 kap. 3 � f�rsta

stycket 5 f�r�ldrabalken f�rvaltar aktier f�r en blivande aktie�gares r�kning,
ska den blivande �garen p� anm�lan av den gode mannen f�ras in i aktiebo-
ken som aktie�gare med anteckning om f�rordnandet och grunden f�r detta.

Ing�r aktier i en v�rdepappersfond enligt lagen (2004:46) om v�rdepap-

persfonder eller i en specialfond enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av
alternativa investeringsfonder, ska fondens f�rvaltare f�ras in i aktieboken
som aktie�gare i st�llet f�r fondandels�garna. D�rvid ska �ven fondens be-
teckning antecknas.

6 kap.

2 �

Ett aktiebrev ska ange

1. bolagets firma, organisationsnummer och bolagskategori,
2. aktie�garens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat

identifieringsnummer,

3. nummer p� de aktier som avses med brevet,
4. aktiernas slag, om det enligt bolagsordningen kan finnas aktier av olika

slag,

5. f�rbeh�ll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 � eller 20 kap. 31 �, om aktierna

omfattas av ett s�dant f�rbeh�ll, och

6. vilken dag aktiebrevet l�mnades ut.
I det fall som avses i 5 kap. 6 � tredje stycket ska aktiebrevet i st�llet f�r

fondandels�garna ange fondens f�rvaltare liksom fondens beteckning.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:576

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:576

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

En uppgift som avses i f�rsta stycket 5 kan anges i f�rkortad form. F�rkort-

ningsformer fastst�lls av regeringen.

21 kap.

Innehav i v�rdepappersfond eller specialfond

4 �

Den som innehar en andel i en v�rdepappersfond eller specialfond anses

vid till�mpningen av 1 och 2 �� inte som aktie�gare.

Innehav i v�rdepappersfond eller specialfond

7 �

Den som f�rv�rvar eller innehar en andel i en v�rdepappersfond eller

specialfond anses vid till�mpningen av 5 � inte som f�rv�rvare av aktier.

Denna lag tr�der i kraft den 22 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.