SFS 2007:1466 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2007:1466 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
071466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 27 kap. 1 a § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

27 kap.

1 a §

2

En registrering i aktiebolagsregistret ska göras på svenska. Om det

bolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras
på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller
isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska ska, om inte Bolagsverket beslutar något annat, ge in en översätt-
ning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras.
�versättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har
motsvarande utländsk behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Senaste lydelse 2006:486.

SFS 2007:1466

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

4

SFS 2007:1432�1470

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.