SFS 2008:12 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2008:12 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
080012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

dels

att nuvarande 23 kap. 36 § ska betecknas 23 kap. 52 § och att

rubriken närmast före nuvarande 23 kap. 36 § ska sättas närmast före 23 kap.
52 §,

dels

att 1 kap. 9 §, 7 kap. 51 §, 20 kap. 26 §, 23 kap. 15, 22 och 25 §§, den

nya 23 kap. 52 §, 24 kap. 24 § samt 31 kap. 2 och 8 §§ ska ha följande ly-
delse,

dels

att det i lagen ska införas 18 nya paragrafer, 23 kap. 21 a och 36�

51 §§ samt 31 kap. 5 a §, samt närmast före 23 kap. 36, 37, 40 och 42�51 §§
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

9 §

2

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck

finns i nedan angivna paragrafer:

förköpsförbehåll

4 kap. 18 §

gränsöverskridande
fusion

23 kap. 36 §

hembudsförbehåll

4 kap. 27 §

7 kap.

51 §

Talan enligt 50 § ska väckas inom tre månader från dagen för beslu-

tet. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som anges i första stycket när
1. beslutet är sådant att det inte kan fattas ens med samtliga aktieägares

samtycke,

2. samtycke till beslutet krävs av samtliga eller vissa aktieägare och något

sådant samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till bolagsstämman inte har skett eller de bestämmelser om kal-

lelse som gäller för bolaget i väsentliga delar inte har följts.

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

2

Senaste lydelse 2007:317.

SFS 2008:12

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:12

Bestämmelserna i andra stycket om tiden för att väcka talan gäller inte i

de fall som avses i 23 kap. 52 § första och tredje styckena och 24 kap. 30 §
första stycket.

20 kap.

26 §

3

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot ansökan

enligt 25 §, ska verket kalla bolagets borgenärer. Verket ska dock inte kalla
borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som
omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen ska innehålla föreläggande för den som vill motsätta sig ansö-

kan att senast viss dag skriftligen anmäla detta. Föreläggandet ska innehålla
en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket ska vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Skatteverket.

23 kap.

15 §

Fusionsplanen ska underställas bolagsstämman i samtliga överlåtande

bolag.

Om ägare till minst fem procent av samtliga aktier i det övertagande bola-

get begär det, ska fusionsplanen även underställas bolagsstämman i det bola-
get. En sådan begäran ska göras inom två veckor från det att uppgift om att
fusionsplanen har registrerats har kungjorts enligt 27 kap. 3 §.

Stämman får hållas tidigast en månad efter det att uppgift om fusions-

planens registrering har kungjorts. Om samtliga bolag som deltar i fusionen
är privata aktiebolag, får stämman hållas tidigare, dock tidigast två veckor
efter kungörelsen.

Första�tredje styckena gäller inte vid fusion där samtliga deltagande bo-

lag är privata aktiebolag och alla aktieägare i bolagen har undertecknat
fusionsplanen.

21 a §

Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan en-

ligt 20 § pågår får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst
tolv månader föreligger hinder mot verkställande av fusionsplanen. Tiden
får förlängas, om det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre
månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Bolagsverkets
handläggning av ansökan enligt 20 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om
1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos bolaget, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusio-

nen.

3

Senaste lydelse 2006:742.

background image

3

SFS 2008:12

22 §

4

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-

kan enligt 20 §, ska verket kalla bolagens borgenärer. Verket ska dock inte
kalla

1. borgenärerna i det övertagande bolaget, om revisorerna i yttrande över

fusionsplanen enligt 11 § har uttalat att de inte har funnit att fusionen medför
någon fara för dessa borgenärer,

2. borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan

ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig an-

sökan att senast viss dag skriftligen anmäla detta. Föreläggandet ska inne-
hålla en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket ska vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Skatteverket.

25 §

Styrelsen för det övertagande bolaget ska anmäla fusionen för regi-

strering i aktiebolagsregistret. Styrelsen ska även för registrering anmäla,
vid absorption, aktiekapitalets ökning och, vid kombination, vilka som har
utsetts till styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, lek-
mannarevisorer i bolaget.

Anmälan ersätter teckningen av aktierna och ska göras senast två månader

från Bolagsverkets tillstånd till verkställighet av fusionsplanen eller, när till-
stånd lämnas av allmän domstol, från det att domstolens beslut har vunnit
laga kraft. Till anmälan ska fogas ett intyg från en auktoriserad eller god-
känd revisor om att överlåtande bolags tillgångar har överlämnats till det
övertagande bolaget.

Bestämmelserna i 48 § tredje stycket ska tillämpas, om
1. något av de bolag som deltar i fusionen eller något annat företag som

genom fusion har gått upp i något av dessa bolag tidigare har deltagit i en
gränsöverskridande fusion,

2. den gränsöverskridande fusionen har registrerats inom tre år före anmä-

lan för registrering enligt första stycket, och

3. något av bolagen fortfarande omfattas av ett system för arbetstagares

medverkan enligt lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gräns-
överskridande fusioner.

Gränsöverskridande fusion

Tillämpliga bestämmelser

36 §

Ett svenskt aktiebolag får delta i en fusion med en motsvarande juri-

disk person med hemvist i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet än Sverige

(gränsöverskridande fusion

). En juridisk person

ska anses ha sådant hemvist, om den har bildats enligt lagstiftningen i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har sitt säte, sitt huvud-
kontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta område.

För en gränsöverskridande fusion gäller följande bestämmelser i detta

kapitel:

4

Senaste lydelse 2006:742.

background image

4

SFS 2008:12

1 § om vad en fusion innebär,
2 § om fusionsvederlag,
4 § om fusion när överlåtande bolag har gått i likvidation,
5 § om särskilda rättighetshavares ställning,
37 och 38 §§ om fusionsplanen,
39 § om styrelseredogörelse,
10 § om kompletterande information,
11�13, 40 och 41 §§ om revisorsgranskning av fusionsplanen,
14 § första stycket och 42 § om registrering av fusionsplanen,
15 § första och andra styckena samt tredje stycket första meningen om när

fusionsplanen ska underställas bolagsstämman,

43 § om tillhandahållande av fusionsplanen,
17 § om majoritetskrav m.m.,
18 § om när frågan om fusion faller,
44 § om villkorat beslut om godkännande av fusionsplanen,
19 § om underrättelse till bolagets kända borgenärer,
20�21 a och 45 §§ om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen,
22 § om kallelse på bolagens borgenärer,
23 § om när Bolagsverket ska lämna tillstånd till verkställande av fusions-

planen,

24 § om när allmän domstol ska lämna tillstånd till verkställande av

fusionsplanen,

46 § om utfärdande av fusionsintyg,
47 och 48 §§ om registrering av fusionen,
26 och 49 §§ om fusionens rättsverkningar,
27 § om när frågan om fusion faller, varvid vad som i den paragrafen sägs

om 25 § ska avse 48 §,

50 § om särskilt bokslut, och
51 § om absorption av helägt dotterbolag.

Fusionsplan m.m.

37 §

Vid en gränsöverskridande fusion ska styrelsen i ett svenskt bolag

som deltar i fusionen, tillsammans med motsvarande organ i de utländska
bolag som deltar i fusionen, upprätta en fusionsplan. Styrelsen ska under-
teckna fusionsplanen.

Vid kombination utgör fusionsplanen stiftelseurkund, om det övertagande

bolaget ska ha sitt säte i Sverige.

38 §

Fusionsplanen ska innehålla uppgift om

1. de fusionerande bolagens form, firma och säte,
2. utbytesförhållanden mellan aktier och förekommande värdepapper i

överlåtande respektive övertagande bolag och eventuell kontant betalning,

3. de villkor som ska gälla för tilldelning av aktier och förekommande

värdepapper i det övertagande bolaget,

4. den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för sysselsätt-

ningen,

5. från vilken tidpunkt och på vilka villkor aktier och förekommande vär-

depapper medför rätt till utdelning i det övertagande bolaget,

background image

5

SFS 2008:12

6. från vilken tidpunkt de fusionerande bolagens transaktioner bok-

föringsmässigt ska anses ingå i det övertagande bolaget,

7. vilka rättigheter i det övertagande bolaget som ska tillkomma inneha-

vare av särskilda rättigheter i överlåtande bolag eller vilka åtgärder som i
övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna,

8. arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen ska

lämnas till en styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande be-
fattningshavare eller till den som utför granskning enligt 11, 40 eller 41 §,

9. bolagsordning för det övertagande bolaget,
10. värdet av de tillgångar och skulder som ska överföras till det över-

tagande bolaget och de överväganden som har gjorts vid värderingen, och

11. datum för de räkenskaper som har legat till grund för fastställandet av

villkoren för fusionen.

I förekommande fall ska fusionsplanen också innehålla uppgift om hur ar-

betstagarna deltar i den process genom vilken formerna för arbetstagarnas
medverkan i det övertagande bolaget beslutas.

Vid kombination ska fusionsplanen också innehålla uppgift om det över-

tagande bolagets form, firma och säte.

39 §

Styrelsen i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen ska upprätta

en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen
av fusionens lämplighet för bolagen. Av redogörelsen ska framgå hur
fusionsvederlaget har bestämts och vilka rättsliga och ekonomiska synpunk-
ter som har beaktats. Redogörelsen ska även innehålla uppgift om fusionens
sannolika konsekvenser för aktieägare, borgenärer och anställda. Om styrel-
sen i skälig tid får ett yttrande från arbetstagarnas företrädare, ska detta ytt-
rande fogas till redogörelsen.

Revisorsgranskning

40 §

Vid en gränsöverskridande fusion ska revisorsgranskningen enligt

11 § omfatta även styrelsens redogörelse enligt 39 §.

Bestämmelserna i första stycket och 11�13 §§ ska inte tillämpas om
1. samtliga aktieägare i de bolag som deltar i fusionen har samtyckt till

det, eller

2. Bolagsverket eller en utländsk behörig myndighet i en stat där något av

de deltagande bolagen har sitt hemvist, efter gemensam begäran från de fusi-
onerande bolagen, har utsett eller godkänt en eller flera oberoende sakkun-
niga att för samtliga bolags räkning granska fusionsplanen och upprätta en
gemensam skriftlig rapport för alla bolag.

Vad som sägs i 13 § om revisors rätt till upplysningar och biträde gäller

även för den som utses att utföra granskning enligt andra stycket 2.

I fall som avses i andra stycket ska det till fusionsplanen fogas ett yttrande

från en eller flera sådana revisorer som anges i 12 § med sådant innehåll som
avses i 11 § andra stycket. Ett sådant yttrande ska vid tillämpningen av 19 §,
21 § första stycket 3 och 22 § anses som ett revisorsyttrande enligt 11 §.

41 §

Den som Bolagsverket utser att utföra granskning enligt 40 § andra

stycket 2 ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. I fråga om granskningen och innehållet i den rapport som

background image

6

SFS 2008:12

upprättas gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 11�13 §§ och 40 § för-
sta stycket.

Registrering av fusionsplanen

42 §

Vid en gränsöverskridande fusion ska skyldigheten enligt 14 § att ge

in fusionsplanen med bifogade handlingar för registrering fullgöras av det
svenska bolag som deltar i fusionen. Om flera svenska bolag deltar ska skyl-
digheten fullgöras av det svenska bolag som är övertagande bolag eller, om
det övertagande bolaget inte är ett svenskt bolag, av det äldsta av de överlå-
tande svenska bolagen.

Om fusionsplanen eller de handlingar som är fogade till planen är avfat-

tade på annat språk än svenska, ska sökanden ge in en översättning till
svenska. �versättningen ska vara gjord av en översättare som är auktorise-
rad eller har motsvarande utländsk behörighet. Bolagsverket får medge att
någon översättning inte ges in.

I anmälan för registrering ska lämnas uppgift om
1. form, firma och säte för vart och ett av de fusionerande bolagen,
2. de register där bolagen är registrerade och de nummer som används för

identifiering i registren,

3. hur borgenärer och, i förekommande fall, minoritetsaktieägare ska för-

fara för att utöva sina rättigheter samt de adresser där fullständig information
om detta förfarande kostnadsfritt kan erhållas, och

4. bolagens adresser.
När registreringen kungörs enligt 27 kap. 3 §, ska kungörelsen innehålla

de uppgifter som avses i tredje stycket 1�3.

Tillhandahållande av fusionsplanen

43 §

Vid en gränsöverskridande fusion ska styrelsen i ett bolag som deltar

i fusionen hålla fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsens redo-
görelse enligt 39 § tillgängliga för aktieägarna, för arbetstagarorganisationer
som företräder arbetstagare hos bolaget och för arbetstagare som inte före-
träds av någon arbetstagarorganisation. Handlingarna ska, under minst en
månad före den bolagsstämma där frågan om godkännande av fusionsplanen
ska behandlas, hållas tillgängliga hos bolaget på den ort där styrelsen ska ha
sitt säte. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Villkorat beslut om godkännande av fusionsplanen

44 §

Bolagsstämman i ett bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion

får villkora beslutet om att godkänna fusionsplanen av att en senare stämma
godkänner de former som beslutas för arbetstagarnas medverkan i det över-
tagande bolaget.

Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen

45 §

Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan enligt 20 § göras av

det svenska bolag som deltar i fusionen. Om flera svenska bolag deltar, ska

background image

7

SFS 2008:12

ansökan i förekommande fall göras av det svenska bolag som är övertagande
bolag eller, om det övertagande bolaget inte är ett svenskt bolag, av det
äldsta av de överlåtande svenska bolagen.

Utfärdande av fusionsintyg

46 §

Vid en gränsöverskridande fusion ska Bolagsverket, när det finns ett

lagakraftvunnet beslut om tillstånd till verkställande av fusionsplanen enligt
23 eller 24 § och det eller de svenska bolag som deltar i fusionen i övrigt har
fullgjort vad som krävs enligt denna lag, för varje sådant bolag utfärda ett in-
tyg om att den del av förfarandet som regleras av svensk lag har skett på fö-
reskrivet sätt. Ett sådant intyg får inte utfärdas om det har väckts talan mot
bolagsstämmans beslut att godkänna fusionsplanen och målet inte har slut-
ligt avgjorts.

Registrering av fusionen när det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i
annan stat än Sverige

47 §

Om det övertagande bolaget har eller, vid kombination, ska ha sitt

hemvist i en annan stat än Sverige, ska ett svenskt bolag som deltar i fusio-
nen inför registreringen av fusionen ge in det intyg som avses i 46 §, tillsam-
mans med en kopia av fusionsplanen, till den behöriga myndigheten i den
staten. Intyget ska ges in inom sex månader från den tidpunkt då det utfärda-
des.

Efter underrättelse från den behöriga utländska myndigheten om att fusio-

nen har ägt rum, ska Bolagsverket i aktiebolagsregistret föra in uppgift om
att det eller de överlåtande svenska bolagen som deltagit i fusionen har upp-
lösts.

Registrering av fusionen när det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i
Sverige

48 §

Om det övertagande bolaget har eller, vid kombination, ska ha sitt

hemvist i Sverige, ska Bolagsverket registrera den gränsöverskridande fusio-
nen i aktiebolagsregistret. Anmälan för registrering ska göras av styrelsen i
det övertagande bolaget inom sex månader från den tidpunkt då intyg enligt
46 § utfärdades. Vid kombination ska styrelsen även för registrering anmäla
vilka som har utsetts till styrelseledamöter och revisorer och, i förekom-
mande fall, styrelsesuppleanter i det övertagande bolaget.

Bolagsverket får registrera fusionen endast om
1. verket har utfärdat ett intyg enligt 46 § för varje svenskt bolag som del-

tar i fusionen,

2. de utländska bolag som deltar i fusionen har gett in motsvarande intyg

från behöriga myndigheter i de stater där de är registrerade, tillsammans med
en kopia av fusionsplanen, och

3. det inte heller i övrigt finns något hinder mot registrering av fusionen.
Om lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

fusioner är tillämplig, får fusionen registreras endast om

background image

8

SFS 2008:12

1. avtal har träffats eller beslut har fattats om medverkan enligt den lagen

eller förhandlingsperioden har löpt ut utan att sådant avtal har träffats eller
beslut har fattats, och

2. det övertagande bolagets bolagsordning inte strider mot den ordning för

medverkan som ska gälla till följd av lagen.

Bolagsverket ska utan dröjsmål underrätta behöriga myndigheter i den

eller de stater där överlåtande bolag har sitt hemvist om registreringen.

Fusionens rättsverkningar

49 §

Vid en gränsöverskridande fusion inträder de rättsverkningar som av-

ses i 26 § vid den tidpunkt som har fastställts i den stat där det övertagande
bolaget har sitt hemvist. Om det övertagande bolaget har sitt hemvist i
Sverige, inträder rättsverkningarna vid den tidpunkt då fusionen registreras i
aktiebolagsregistret enligt 48 §.

Utöver vad som anges i 26 § gäller att de fusionerande bolagens rättighe-

ter och skyldigheter som härrör ur anställningsavtal eller anställningsförhål-
landen och som föreligger vid den tidpunkt då den gränsöverskridande
fusionen får verkan överförs till det övertagande bolaget.

Särskilt bokslut

50 §

Om ett svenskt bolag deltar i en gränsöverskridande fusion och det

övertagande bolaget får sitt hemvist i en annan stat än Sverige, ska styrelsen
i det svenska bolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska
omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då rättsverkningarna av fusionen inträdde enligt 49 §.

För det särskilda bokslutet gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.

4�9 och 12 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bo-
lagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfat-
tar.

Absorption av helägt dotterbolag

51 §

Vid en gränsöverskridande fusion mellan ett moderbolag och ett hel-

ägt dotterbolag tillämpas bestämmelserna i 36�50 §§, dock med följande av-
vikelser.

1. Fusionsplanen behöver inte innehålla sådana uppgifter som avses i 38 §

första stycket 2, 3 och 5.

2. Bestämmelserna om revisorsgranskning i 11�13, 40 och 41 §§ samt om

bolagsstämmans godkännande av fusionsplanen i 15 § första stycket ska inte
tillämpas.

3. I fråga om arten av fusionens rättsverkningar gäller vad som sägs i 34 §

andra stycket 1 och 2 i stället för vad som sägs i 26 § första stycket 1�4.

Vid en fusion enligt denna paragraf ska det till fusionsplanen fogas ett ytt-

rande från en eller flera sådana revisorer som anges i 12 § med sådant inne-
håll som avses i 11 § andra stycket 1.

52 §

Talan om upphävande av ett bolagsstämmobeslut om godkännande

av fusionsplan ska i de fall som avses i 7 kap. 51 § andra stycket väckas

background image

9

SFS 2008:12

inom sex månader från beslutet. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten att
föra talan förlorad.

Om en allmän domstol genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft

har bifallit en talan om upphävande av ett stämmobeslut om att godkänna en
fusionsplan, ska fusionen gå åter även om överlåtande bolag har upplösts.
För förpliktelser som har uppkommit genom någon åtgärd på det överta-
gande bolagets vägnar efter det att överlåtande bolag har upplösts men innan
domstolens avgörande har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, svarar de
överlåtande bolagen, eller vid absorption, det eller de överlåtande bolagen
och det övertagande bolaget solidariskt.

I fråga om ett beslut att godkänna en fusionsplan som avser en gränsöver-

skridande fusion gäller, utöver vad som sägs i 7 kap. 51 § första stycket och
i första stycket i denna paragraf, att talan inte får väckas efter det att Bolags-
verket eller domstol genom ett beslut som har vunnit laga kraft har lämnat
tillstånd till verkställande av fusionsplanen enligt 23 eller 24 §.

24 kap.

24 §

5

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-

kan enligt 22 §, ska verket kalla bolagens borgenärer. Verket ska dock inte
kalla

1. borgenärerna i övertagande bolag, om revisorerna i yttrande över del-

ningsplanen enligt 13 § har uttalat att de inte har funnit att delningen medför
någon fara för dessa borgenärer,

2. borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan

ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen ska innehålla föreläggande för den som vill motsätta sig ansö-

kan att senast viss dag skriftligen anmäla detta. Föreläggandet ska innehålla
en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket ska vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Skatteverket.

31 kap.

2 §

6

Följande beslut av Bolagsverket överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol:

1. beslut i tillståndsärenden enligt 20 kap. 23 §, 23 kap. 20 eller 33 § samt

24 kap. 22 §,

2. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § att förklara att frå-

gan om fusion eller delning har fallit,

2 a. beslut att vägra utfärda intyg enligt 23 kap. 46 §,
3. beslut enligt 27 kap. 2 § att skriva av en anmälan om registrering eller

vägra registrering,

4. beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 §,
5. beslut i ärenden enligt 28 kap. 5 § andra stycket,
6. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap 3 §.

5

Senaste lydelse 2006:742.

6

Senaste lydelse 2006:486.

background image

10

SFS 2008:12

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Skrivelsen med överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom två måna-

der från dagen för beslutet.

5 a §

Skatteverkets beslut enligt 23 kap. 21 a § om hinder mot verkstäl-

lande av fusionsplan får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

8 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten i mål som

avses i 2, 4, 5 a eller 6 §.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. �ldre bestämmelser gäller

dock i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.