SFS 2008:603 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2008:603 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
080603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 23 kap. 21 § och 24 kap. 23 §

aktiebolagslagen (2005:551) beteckningen ⬝konkurrenslagen (1993:20)⬝ ska
bytas ut mot beteckningen ⬝konkurrenslagen (2008:579)⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner och delningar som vid

ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits
enligt den lagen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:603

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.