SFS 2014:848 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2014:848 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
140848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § samt 8 kap. 11 och 31 §§

aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som
har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

8 kap.

11 §

Den som är underårig eller i konkurs eller som har en förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller
den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

31 §

Den som är underårig eller i konkurs eller som har en förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara verkställande direktör. Att detsamma
gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om närings-
förbud.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:848

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.