SFS 2009:37 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2009:37 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
090037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 29 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 4 kap. 46, 49 och 50 §§, 9 kap.

31 och 38 §§ samt 13 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande
lydelse.

4 kap.
46 §
3 I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier får bo-
lagsstämman besluta att antalet aktier ökas genom att en eller flera aktier de-
las upp på ett större antal aktier (uppdelning av aktier) eller minskas genom
att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier (samman-
läggning av aktier
).

I avstämningsbolag ska ett beslut enligt första stycket innehålla uppgift

om avstämningsdag eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan
dag. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet
om uppdelning eller sammanläggning har registrerats.

49 §4 Ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier ska genast
anmälas för registrering i aktiebolagsregistret. Antalet aktier ändras när be-
slutet registreras.

Efter registreringen ska nödvändiga ändringar genast göras i aktieboken.
I avstämningsbolag ska anmälan genast göras till den centrala värde-

pappersförvararen om att beslutet har registrerats.

50 §5 Om en aktieägares innehav av aktier av visst slag inte motsvarar ett
fullt antal nya aktier, övergår överskjutande aktier i bolagets ägo vid den tid-
punkt då beslutet om uppdelning eller sammanläggning registreras eller, i
avstämningsbolag, på avstämningsdagen.

1 Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om änd-

ring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG

om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovis-

ning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, Celex

32006L0046).

3 Senaste lydelse 2007:317.

4 Senaste lydelse 2007:317.

5 Senaste lydelse 2007:317.

SFS 2009:37
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:37

Aktier som har tillförts bolaget på det sätt som anges i första stycket och

som vid den tidpunkt som anges i 47 § första stycket var föremål för sådan
handel som avses i andra stycket i samma paragraf ska säljas på bolagets be-
kostnad. Försäljningen ska ske utan onödigt dröjsmål och verkställas genom
ett värdepappersinstitut. Den betalning som flyter in vid försäljningen ska
fördelas mellan dem som ägde aktierna vid tidpunkten då dessa övergick i
bolagets ägo efter deras andel i de aktier som har sålts.

I fråga om aktier som vid den tidpunkt som anges i 47 § första stycket inte

var föremål för sådan handel som avses i andra stycket i samma paragraf till-
lämpas 19 kap. 6 §.

9 kap.
31 §
Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredo-
visningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsre-
dovisning. I uttalandet ska det särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som ska

lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta och,
om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om revision av en sådan

bolagsstyrningsrapport som avses i 6 kap. 6 § årsredovisningslagen
(1995:1554). I den delen ska revisionsberättelsen i stället innehålla ett utta-
lande om huruvida en sådan rapport har upprättats eller inte. När det gäller
sådana upplysningar i rapporten som avses i 6 kap. 6 § andra stycket 2�6
årsredovisningslagen ska berättelsen vidare innehålla ett uttalande om huru-
vida upplysningarna är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

38 § I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 28 § första stycket om
tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 29 § första stycket 2
och andra stycket, 30 §, 31 § första och andra styckena, 32 § första stycket 1,
35 och 36 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om moder-

bolagets firma och organisationsnummer samt om vilket eller vilka norm-
system för koncernredovisning som moderbolaget har tillämpat.

På koncernredovisningen ska det göras en hänvisning till koncern-

revisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller
koncernresultaträkningen inte bör fastställas, ska också detta antecknas på
koncernredovisningen.

13 kap.
42 §
I fråga om publika aktiebolag gäller, i stället för bestämmelserna i
28 § första stycket 3 och 4, att ett beslut om nyemission av aktier får registre-
ras endast om det visas upp ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad el-
ler godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska
framgå att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade

background image

3

SFS 2009:37

och tilldelade aktier. Såvitt gäller apportegendom ska intyget ha det innehåll
som anges i 2 kap. 19 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.
2. I fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som

har fattats före den 1 mars 2009 gäller 4 kap. 46, 49 och 50 §§ i sina äldre ly-
delser även efter denna tidpunkt.

3. De nya bestämmelserna i 9 kap. 31 och 38 §§ tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.