SFS 2009:76 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2009:76 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
090076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DPCPCK+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:DPCPCK+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DPCPCK+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:16px;line-height:26px;font-family:DPCPCK+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DPCPAH+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag</b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 februari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 9 kap. 42 och 43 �� samt 29 kap.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2 � aktiebolagslagen (2005:551) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>9 kap.<br/>42 � </b>En revisor ska vidta de �tg�rder som anges i 43 och 44 ��, om han el-<br/>ler hon finner att det kan misst�nkas att en styrelseledamot eller den verk-<br/>st�llande direkt�ren inom ramen f�r bolagets verksamhet har gjort sig skyl-<br/>dig till brott enligt n�gon av f�ljande best�mmelser:</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 ��, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 ��, 11 kap. 1, 2, 4 och</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">5 ��, 17 kap. 7 � samt 20 kap. 2 � brottsbalken, och </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. 2, 4, 5 och 10 �� skattebrottslagen (1971:69). <br/>Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">b�r f�ranleda honom eller henne att l�mna uppgifter enligt 3 kap. 1 � lagen<br/>(2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism, ska<br/>dock �tg�rder enligt 43 och 44 �� inte vidtas.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>43 � </b>En revisor som finner att det f�religger s�dan brottsmisstanke som av-<br/>ses i 42 � ska utan osk�ligt dr�jsm�l underr�tta styrelsen om sina iakttagel-<br/>ser.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�gon underr�ttelse beh�ver dock inte l�mnas, om det kan antas att sty-</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">relsen inte skulle vidta n�gra skadef�rebyggande �tg�rder med anledning av<br/>underr�ttelsen eller en underr�ttelse av annat sk�l framst�r som meningsl�s<br/>eller stridande mot syftet med underr�ttelseskyldigheten.</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>29 kap.<br/>2 � </b>En revisor, lekmannarevisor eller s�rskild granskare �r ers�ttnings-<br/>skyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Han eller hon ska �ven ers�tta<br/>skada som upps�tligen eller av oaktsamhet v�llas av hans eller hennes med-<br/>hj�lpare. I de fall som avses i 9 kap. 44 � denna lag och 3 kap. 1 � lagen<br/>(2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism svarar</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">�tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och fi-</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2009:76<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 24 februari 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:76</b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">dock revisorn endast f�r skada p� grund av oriktiga uppgifter som revisorn<br/>eller revisorns medhj�lpare har haft sk�lig anledning att anta var oriktiga.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor eller s�rskild granskare, �r det</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">detta bolag och den som �r huvudansvarig f�r revisionen eller granskningen<br/>som �r ers�ttningsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 15 mars 2009.</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551);

utf�rdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 9 kap. 42 och 43 �� samt 29 kap.

2 � aktiebolagslagen (2005:551) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.
42 �
En revisor ska vidta de �tg�rder som anges i 43 och 44 ��, om han el-
ler hon finner att det kan misst�nkas att en styrelseledamot eller den verk-
st�llande direkt�ren inom ramen f�r bolagets verksamhet har gjort sig skyl-
dig till brott enligt n�gon av f�ljande best�mmelser:

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 ��, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 ��, 11 kap. 1, 2, 4 och

5 ��, 17 kap. 7 � samt 20 kap. 2 � brottsbalken, och

2. 2, 4, 5 och 10 �� skattebrottslagen (1971:69).
Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i f�rsta stycket

b�r f�ranleda honom eller henne att l�mna uppgifter enligt 3 kap. 1 � lagen
(2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism, ska
dock �tg�rder enligt 43 och 44 �� inte vidtas.

43 � En revisor som finner att det f�religger s�dan brottsmisstanke som av-
ses i 42 � ska utan osk�ligt dr�jsm�l underr�tta styrelsen om sina iakttagel-
ser.

N�gon underr�ttelse beh�ver dock inte l�mnas, om det kan antas att sty-

relsen inte skulle vidta n�gra skadef�rebyggande �tg�rder med anledning av
underr�ttelsen eller en underr�ttelse av annat sk�l framst�r som meningsl�s
eller stridande mot syftet med underr�ttelseskyldigheten.

29 kap.
2 �
En revisor, lekmannarevisor eller s�rskild granskare �r ers�ttnings-
skyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Han eller hon ska �ven ers�tta
skada som upps�tligen eller av oaktsamhet v�llas av hans eller hennes med-
hj�lpare. I de fall som avses i 9 kap. 44 � denna lag och 3 kap. 1 � lagen
(2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism svarar

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

�tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:76
Utkom fr�n trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:76

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

dock revisorn endast f�r skada p� grund av oriktiga uppgifter som revisorn
eller revisorns medhj�lpare har haft sk�lig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor eller s�rskild granskare, �r det

detta bolag och den som �r huvudansvarig f�r revisionen eller granskningen
som �r ers�ttningsskyldiga.

Denna lag tr�der i kraft den 15 mars 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.