SFS 2009:76 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2009:76 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
090076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 9 kap. 42 och 43 §§ samt 29 kap.

2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.
42 §
En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han el-
ler hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verk-
ställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyl-
dig till brott enligt någon av följande bestämmelser:

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och

5 §§, 17 kap. 7 § samt 20 kap. 2 § brottsbalken, och

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69).
Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första stycket

bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska
dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte vidtas.

43 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som av-
ses i 42 § ska utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagel-
ser.

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att sty-

relsen inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av
underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös
eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten.

29 kap.
2 §
En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättnings-
skyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta
skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans eller hennes med-
hjälpare. I de fall som avses i 9 kap. 44 § denna lag och 3 kap. 1 § lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:76
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:76

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn
eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det

detta bolag och den som är huvudansvarig för revisionen eller granskningen
som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.