SFS 1982:263

820263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:263 Lag

Utkom från trycket

den 18 ma j 1982

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 6 maj 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 7 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha nedan angivna lydelse.

12 kap.

7 §2 Aktiebolag får ej lämna penninglån till den som ä ger aktier i elle r är

styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller annat bolag i
samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till

1. den som är gift med eller ä r syskon eller släkting i rätt upp- eller ned­

stigande led till ak tieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör,

2. den som är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har

ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i första s tycket gäller ej om
1. gäldenären är kommun eller landstingskommun,

2. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår ,

3. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl

samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse, eller

4. gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som

avses i förs ta stycket 1-3 är aktieägare samt det sammanlagda aktieinne­

havet ej uppgår till en procent av aktiekapitalet i bolag et och ej heller, om

bolaget ingår i k oncern, till en proc ent av de sammanlagda aktiekapitalen i

koncernbolagen. Första stycket tillämpas dock. om gälden ären eller juri­

disk person över vars verksamhet han har ett bestämmande inflytande el­

ler båda tillsammans äger mer än 500 aktier i bolaget eller , om bolaget in­

går i konce rn, i konce rnbolagen.

Aktiebolag får icke lämna penninglån i syfte att gäldenären eller honom

närstående fysisk eller juridisk person som avses i första stycket 1-3 skall

förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma k oncern.

�r gäldenären anställd i bolaget eller i ett a nnat bolag i samma koncer n

gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om

1. lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller

annat bolag i samma koncern inte överstiger ett belopp som motsvarar två
gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring,

2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bola get

och lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar
samt

3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av för sta och andra

styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med. Därvid skall

dock det i första stycket angivna förbudet mot att lämna lån till styrelsele­
damot inte gälla i fråga om den som är styrelseledamot enligt bestämmel-

594

' Prop. 1981/82; 95, LU 35, rskr 253,

Senaste lydelse 1977:1092.

¬

background image

serna i lagen (1976: 3 51) om styrelserepresentation för de anställda i aktie-

sps 1982: 263

bolag och ekonomiska föreningar.

Bestämmelserna i denn a paragraf om förbud mot penninglån äger mot­

svarande tillämpning i fråga om stäl lande av säkerhet.

Vid tillämpn ingen av denna paragraf likställes äktenskapsliknande sam­

levnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med

varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Som aktieinnehav eller aktieförvärv enligt bestämmelserna i denna para­

graf räknas inte innehav eller förvärv av andelar i en aktiefond eller i en ak-
tiesparfond som inte är företagsanknuten.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.