SFS 2015:1030 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2015:1030 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
151030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

dels att 7 kap. 20 och 55 a §§ och 17 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 25 kap. 4 a och 10 a §§,

av följande lydelse.

7 kap.

20 §

3

Kallelse till annan extra bolagsstämma än en sådan som avses i 19 §

ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, gäller 55 a § i stället för denna paragraf.

När Finansinspektionen anser att det finns skäl att anta att aktiebolaget kan

komma att omfattas av resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, får
kallelse till extra bolagsstämma för att pröva en fråga om en ökning av aktie-
kapitalet utfärdas senare än som anges i första stycket, dock inte senare än tio
dagar före stämman. Bestämmelserna i 16 § andra stycket om aktieägares ini-
tiativrätt och 28 § tredje stycket om tillhandahållande av aktiebok gäller inte
när kallelse sker enligt det här stycket.

55 a §

4

I ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, ska kallelse till annan extra bolagsstämma än en sådan
som avses i 19 § utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bo-
lagsstämman.

När Finansinspektionen anser att det finns skäl att anta att aktiebolaget kan

komma att omfattas av resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, får
kallelse till extra bolagsstämma för att pröva en fråga om en ökning av aktie-
kapitalet utfärdas senare än som anges i första stycket, dock inte senare än tio

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersfö-
retag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2010:1516.

4 Senaste lydelse 2010:1516.

SFS 2015:1030

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:1030

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

dagar före stämman. Bestämmelserna i 16 § andra stycket om aktieägares ini-
tiativrätt och 28 § tredje stycket om tillhandahållande av aktiebok gäller inte
när kallelse sker enligt det här stycket.

17 kap.

2 §

Värdeöverföringar från bolaget får endast ske enligt bestämmelserna

1. om vinstutdelning i denna lag,
2. om förvärv av egna aktier i denna lag,
3. om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till

aktieägarna i denna lag,

4. om gåva till allmännyttigt ändamål i 5 §, och
5. i ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd som godkänts enligt 6 b kap.

6 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 b kap. 6 § la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

25 kap.

4 a §

Om styrelsen i ett bolag som omfattas av lagen (2015:1016) om reso-

lution tar emot eller upprättar ett förslag till stämmobeslut om likvidation en-
ligt 3 eller 4 §, ska styrelsen underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspek-
tionen om förslaget.

Om bolaget är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret underrättar

styrelsen om att bolaget ska försättas i resolution, får kallelse till en bolags-
stämma där frågan om likvidation av bolaget ska prövas inte utfärdas.

10 a §

Om bolaget omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, ska Bo-

lagsverket eller domstolen underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektio-
nen om ansökan eller anmälan om likvidation.

Bolagsverket eller domstolen får inte besluta om likvidation, om Riks-

gäldskontoret har meddelat att bolaget är försatt eller ska försättas i resolu-
tion.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.