SFS 1973:303

730303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:303 Lag

Utkom fnm trycket

clett 5 ju ni 19 73

om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag;

giveti Stockholtns slott den 25 maj 1973.

V i GUSTAF ADOLF, m c d G u d s n a d e, S v e r i g e s , G ö tes

och V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t ; att Vi, med riks-

daccnL funnit gott att i fråga om lagen (1944: 705) om aktiebolag för-

ordna,

.

dels att 101 § 4 mom. skall upphora att galla,

dels att 2 och 3 §§, 9 § 1 mom., 34, 48, 49, 55, 70 och 76 §§, 10 3 ^

1 mom., 107 § 1 mom., 108 §, 113 § 1 mom., 123, 124, 130 och 140

155 § 2 mom., 173 §, 175 § 1 mom., 190 § 2 mom., 193, 206, 210, 213.
215 och 216 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 63 a, 75 a�c, 181 a

och 194 a §§. samt ett nytt moment. 222 § 4 mom., av nedan angivna

lydelse.

2 § Aktiekapitalet skall bestämmas i svenskt mynt och må ej sättas

lägre än femtiotusen kronor.

Där aktiekapitalet skall, utan ändring av bolagsordningen, kunna be ­

stämmas till lägre eller högre belopp, må lägsta beloppet (minimikapita­

let) ej utgöra mindre än tredjedelen av högsta beloppet (maximikapita-

let).

3 §- Aktierna skola lyda å lika belopp, ej understigande femtio kro ­

nor; dock må aktie kunna lyda å mindre belopp, lägst tio kronor, o m

Konungen eller myndighet Konungen förordnar för särskilt fall giver
tillstånd därtill.

Vad för aktie skall inbetalas må ej bestämmas till lägre belopp än det.

varå aktien skall lyda (nominella beloppet). Betalningen skall erläggas i
penningar, där den ej må annorledes fullgöras efter vad i denna lag
sägs. Sedan för aktie full betalning blivit erlagd, vare aktieägaren icke

pliktig att ytterligare tillskjuta något.

Aktie vare mot bolaget odelbar.

�& aktierna skola utfärdas brev, vilka ställas till viss man, där ej Ke

nungen eller myndighet Konungen förordnar för särskilt fall medghc
att breven må ställas till innehavaren.

9 §

546

7 m om. Skola aktiebreven ställas till innehavaren,

e.ier skall för bolag, vars aktiekapital skall kunna utan ändrinc

bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, förbehåll i
fas om aktiekapitalets nedsättning genom inlösen av aktier cnligl

stämda grunder efter vad i 65 § sägs,

eller skall förbehåll träffas enligt 70 § om rätt för aktieägare att

akties övergäng lösa aktien eller enligt 227 § om tvisters avgörande

skiljemän,

eller skola, i den mån sådant må ske, grunderna för utövande av

ratt och fattande av beslut å bolagsstämma avvika frän vad därom
nes föreskrivet i 119, 133, 135 och 140 §§,

1 Prop-1973: 93, LU 19. rskr 238.

- Senaste lydelse 1955: 384.

vid

av

röst-

fin-

¬

background image

dier skall bolagets verksamhet upphöra efter viss tid eller under visst

SFS 1973: 303

villkor.

Y.irdc bcslämincise härom intagen i bo lagsordningen.

Skall kalenderåret ej utgöra bolagets räkenskapsår, varde räkenskaps-

del angivet i bo lagsordningen.

Diir ej alla aklicr skola medföra samma rätt, skall bolagsordningen

angiva det belopp, vartill aktier av olika slag må kunna utgivas, och den

rät! de skola medföra. Skola aktierna icke medföra lika rätt till andel i

kplacets tillgångar och vinst, skall, såframt aktiekapitalet skall kunna
utan ändring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre be­

lopp. i bolagsordningen särskilt angivas den rätt till teckning eller erhål­
lande av nya aktier, som vid aktiekapitalets ökning må tillkomma varje
slag av aktier.

1 bolagsordningen kan intagas förbehåll att aktie av visst slag skall

i närmare angiven ordning kunna omvandlas till aktie av annat slag.
Omvandlingen sk all utan dröjsmål anmälas för registrering och är verk­

ställd när regis trering sker.

1 d en mån med bolagets verksamhet ej åsyftas beredande av vinst åt

aktieägarna, skall I bolagsordningen angivas verksamhetens syfte, och

bkall till ika be stämmelse upptagas om användandet av den vinst som må

uppkomma å verksamheten och av bolagets behållna tillgångar vid dess
upplösning. Skall eljest om användande av bolagets vinst eller av bola­

gets behållna tillgångar vid dess upplösning gälla annat än i denna lag
stadgas, vnrdc ock bestämmelse därom intagen i bo lagsordningen.

34 §⬢ ' Aktiebrev skola undertecknas av styreisen samt angiva bolagets

'

firma, ordningsnummer å den eller de aktier, varä breven lyda, akties

nominella belopp och dagen för utfärdandet. Styrelseledamots namnteck­
ning må ku nna återgivas genom tryckning eller på annat dylikt sätt.

Kunna, då aktiebrev utgivas, enligt bolagsordningen aktier av olika

slag finnas, skall aktieslaget anmärkas i aktiebreven. Har i bolagsord­

ningen intagits förbehåll som i 9 § 1 mom. fjärde stycket. 65 eller 70 §

sägs, varde ock det i f örbehållet bestämda villkoret angivet i varje brev

i

å aktie som det avser.

|

Akliebrcv må ej utgivas, med mindre full betalning erlagts för den el­

ler de akti er vara brevet lyder. Utgivande av aktiebrev må ej äga rum,
innan registrering skett därom, att full betalning erlagts för aktier till-
liopa motsvarande det vid bolagsordningens antagande bestämda mint-

'

^ibpitalet. Vid ökning av aktiekapitalet må brev utgivas å högst så

j

'flinga aktier som enligt 62 § registrerats såsom till fullo betalda. An­
gående utg ivande av brev å nya aktier vjd sådan ökning av aktiekapi-
'alei, som avses i 64 §, stadgas i nämnda paragraf. Aktiebrev må ej till

;

'^l^iicägaren utgivas , med mindre denne införts i aktieboken.

.

"^rigucnde utdelningskuponger till aktiebrev är stadgat i lagen om

i

^l:utdcbrcv.

§ �kning a v aktiekapitalet medelst ny aktieteckning må beslutas av

I

"^'^gsstämma. Erfordras för beslutet ändring av vad i bolagsordningen

om a ktiekapitalet, må beslutet fattas först efter slutligt beslut om

ändring.

;

Utläste lydelse 1962:186.

i

¬

background image

SFS 1973:303

Förslag till ökningsbeslut, så ock ett av samtliga styrclseledamöicr

och verkställande direktör undertecknat yttrande över den föreslag,,

kapitalökningens betydelse för bolaget skola genom styr elsens och verk

ställande direktörs försorg dels minst en vecka fore bolagsstämman bil

las hos bolaget tillgängliga för aktieägarna dels ock framläggas å s täm-
man. Om avvikel se från aktieägarnas företrädesrätt föreslås enligt 55 §

andra stycket, skola skälen till avvikelsen anges i förslaget ell er yitran-
det. Där ej balansräkningen för nästföregående räkenskapsår fa ststäiles
å stämman, skola ock efter vad nyss sag ts hällas tillgängliga oc h f ram­
läggas å stämman:

1. avskrift av den senaste fastställda balansräkningen, försedd m ed

anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vins t eller för­
lust, samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för
det år balansräkning en avser;

2. en av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör under­

tecknad berättelse, däri upplysning läm nas, i den mån det fin nes kunna

ske utan förfång för bolaget, om händelser av väsentlig betydelse f ör
dess ställning vilka inträffat efter förvaltningsberättelsens avgivande;
samt

3. ett av revisorerna avgivet yttra nde över berättelsen.
Varder i fall, då i förslaget till ökningsbeslut upptagits bestämmelse

som avse s i 50 §, förslaget såvitt angår nämnda bestämmelse ej a ntaget

utan ändring eller allenast med ändring, som uppenbarligen ick e länder
till nackdel för bolaget, vare frågan om ökning av aktiekapitalet förfal­

len.

548

49 § Beslutet om aktiekapitalets ökning skall angiva:

1. det belopp, varmed aktiekapi talet må ökas;

2. där enligt bolagsordningen aktier av olika slag kunna finnas, ti ll

vilket aktieslag de nya aktierna skola hänföras;

3. den företrädesrätt att teckna nya aktier, som tillkommer aktie­

ägarna eller annan, eller vem som eljest äger teckna aktier;

4. den tid, e j understigande en m ånad från den dag då beslutet enligt

54 § kungjorts i tidningarna, inom vilken aktieägare må begagna fö re­

trädesrätt till teckning;

5. akties nominella belopp och det belopp som skall inbetalas för

aktie;

6. den beräkningsgrund, efter vilken vid överteckning de akt ier som

icke tecknats me d företrädesrätt skola av styrelsen fördelas, där ej fö^*
skrift meddelas att fördelningen skall ske enligt styrelsens b estämmande;

samt

7. det räkenskapsår, f ör vilket vinstutdelning å de nya akt ierna f�r^t

må utgå, varvid doek detta år må bestämmas senast till året efter del

räkenskapsår under vilket aktierna skolat till fullo inbetalas.

I okningsbeslutet skall ock angivas det belopp vartill aklickapuale'

uppgår vid beslutets fa ttande, och vad därav svarar mot aktie r som r e­

gistrerats såsom till fullo inbetalda. Har ökning av aktiekapitalet fo^

cslutats, skall beträffande sista ökningen anmärkas, huruvida ak i

tålda''^ ^ förklarats förverkade ännu ej registrerats såsom till fu "®

Bestämmelse må i ökningsbeslutet meddelas, att det tecknade bcIopP-

¬

background image

,5r vilket tilldclnins av nya aktier sker. skall uppgj tm visst angivcl mi-

SFS ITO- 303

nimibelopp för att aktieteckningen skall bliv a bindande.

I fal l. dfi beträffande de nya aktierna skall gälla sådant förbehåll om

aktiekapitalets nedsättning genom inlösen av aktier som avses i 65 §.

skall i beslutet intagas erinran därom.

55 g Där alla förutvarande aktier medföra lika rätt till andel t bola­
gets tillgångar och vinst, vare varje aktieägare berättigad att, i den mån

det kan skCp av dc nya aktier, för vilka betalning skall erläggas i pen­
ningar, efter teckning er hålla det antal som svarar mot hans andel i det
förutvarande aktiekapitalet. Finnas aktier av olika slag och medföra

dessa icke lika r ätt till andel i bolagets tillgångar och vinst, skall i fråga
om företräd esrätten till teckning av nya aktier gälla vad i bolagsord­

ningen föreskrivcs.

Bolagsstämman eller, i fall som avses i 63 a §, styrelsen kan dock

besluta om avvikel se frän vad i första stycket sägs om aktieägares rätt

att efter teckning erhålla nya ak tier.

63 a § Utan hinder av bestämmelserna i 48�63 §§ må styrelsen efter

bemyndigande av bolagsstämman, besluta om ökning av aktiekapitalet
medelst ny aktieteckning i den mån ökningen kan ske utan ändring av

bolagsordningen och a tt därvid avvika från bestämmelserna i 55 § första

stycket om aktieägares rätt a tt efter teckning erhålla nya aktier.

Skall aktie kunna tecknas mot tillskott av annan egendom an pen­

ningar eller eljest med villkor eller skall avvikelse kunna göras enligt

55 § andra stycket f rån aktieägares rätt att erhålla nya aktier skall detta

särskilt anges i bolagsstämmans beslut om bemyndigande. Beslutet skall
innehålla bestäm melse om den tid, längst intill nästkommande ordinarie

bolagsstämma, inom vilken styrelsens beslut om kapitalökning skall fat­

tas.

Om ej balansräkningen för nästföregående räkenskapsår skall faststäl­

las på stämman, skola de i 48 § andra stycket 1�3 angivna handling­
arna dels minst en vecka före bolagsstämman hos bolaget hållas tillgäng ­
liga för aktieägarna dels ock framläggas å stämman.

Bolagsstämmans beslut skall av styrelsen eller verkställande direktör

genast anmälas för registrering. Vid anmälningen skola fogas två enligt
224 § andra stj'cket bestyrkta avskrifter av bolagsstämmans protokoll

"ch, i förekommande fall, av de i 48 § andra stycket 1�3 angivna
handlingarna. In nan registrering skett kan styrelsen e j fatta beslut om

l^apitalökning.

Vid styrelsens beslut om kapitalökning skall vad i 49�62 §§ är före­

skrivet gälla i tillämpliga delar. Vad där sägs om bolagsstämmans beslut
skall avse styrelsens beslut.

§ Skola aktiebreven ställas till viss man, må i bolagsordningen in -

^gas förbehå ll att, om aktie övergår till annan än aktieägare eller till
annan än ägare a v aktie av visst slag, aktieägarna eUer ägarna a v aktier

visst slag skola vara berättigade att lösa aktien. Förvärvas flera ak-

genom samma fång, må, där ej annat följer av förbehållet, iösnings-

^^htt icke utövas i avseende å mindre antal aktier än fånget omfattar.

''olagsordningen skall angivas den ordning, i vilken lösningsrätten

549

¬

background image

SFS 1973:303

550

må tillkomma aktieägarna inbördes, den tid, ej överstigande två måna­
der räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång, inom vilken
den som vill begagna sig av lösningsrätten skall göra anmälan d ärom
hos styrelsen , ävensom den tid, ej överstigande en månad räk nat fr ån
det lösens belopp blivit bestämt, inom vilken lösen skall erläggas. Rö.
rande anmälan hos stj'relsen om akties övergång skall ofördröjligen ge-
nom styrel sens eller verkställande direktörs försorg meddelande ske till
ak-tieägarna.

Kan överenskommelse icke traffas om losens belopp, varde, såframt

ej föreskrift om dess bestämmande enligt angiven grund intagits i b o­
lagsordningen, beloppet, som skall motsvara aktiens verkliga värde, be­
stämt av tre skiljemän, utsedda enligt lagen om skiljemän. �tnöjes ej

part med skiljemännens beslut, äge han, där ej annat stadgats i b olags­
ordningen, draga tvisten under rättens prövning, såframt han in stämmer

sin talan inom tre månader från det beslutet i huvudskrift eller avskrift
delgavs honom.

Innan det visar sig att lösningsrätten ej begagnas, äge den till vilken

aktie övergått icke utöva annan av aktien härflytande rätt gentemot

bolaget än rätten att uppbära vinstutdelning och att, i händelse av aktie­
kapitalets ökning, utöva aktien tillkommande företrädesrätt till teckning
av ny aktie eller teckning av skuldebrev i sådan emission som a vses i

lagen (1973: 302) om konvertibla skuldebrev m. m. Av sådan te ckning
härflytande rättigheter och skyldigheter övergå å den som be gagnar sig

av lösningsrätten.

Bestämmelserna om rätt att vid övergång av aktie lösa aktien ä ga

motsvarande tillämpning, där den som skolat vara underkastad lö s­

ningsrätt till aktie, utan att aktien övergår å honom, förvärvar d enna
tillkommande rätt till erhållande av ny aktie enligt 64 § eller utövar
aktien tillkommande företrädesrätt till teckning av ny aktie. B estäm­
melserna tillämpas vi dare när utbyte eller nyteckning sker enligt l agen

(1973: 302) om konvertibla skuldebrev m. m., såvida den som b egär ut­
byte eller tecknar aktie är underkastad lösningsrätt till aktie.

75 a § Aktiebolag får ej lämna penninglån till den som äge r aktier

i eller är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller an­

nat bolag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån

till

1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp-

nedstigande led till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande '

rektör,

2. den som är besvågrad med sådan person i rätt upp- el ler ncdst

gande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3. juridisk person över v ars verksamhet person som nämnts ovan

ett väsentligt inflytande.

Bestämmelserna i första stycket gälla ej om

1. gäldenären är bolag i koncern i vilken det långivande b olagc

gar,

2. gäldenären driver rörelse och lånet utgör ett led i en

delse mellan bolaget och gäldenären samt är avsett uteslutande for -

aenarens rörelse, eller

3. gäldenären är aktieägare som ensam eller tillsammans med

¬

background image

pom närsiSendc fysisk eller juridisk person som avses i första stycket

SFS 1973: 303

j_3 äger mindre än en procent av bolagets aktiekapital, dock högst

500 aktier.

Aktiebolag får icke lämna penninglån i syfte att gäldenären eller ho­

nom närstående fysisk eller juridisk person som avses i första stycket
]-3 skall fors -ärva a ktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern.

Bestämmelserna i denn a paragraf om förbud mot penninglån äga mot­

svarande tillämpning i fråga om ställande av säkerhet

75 b § Länsstyrelsen kan på ansökan medge undantag från bestäm­

melserna i 75 a §, om synnerli ga skäl därtill föreligga.

Bolagets kända borgenärer skola höras �ver ansökningen. Om borge­

när beg är det, skall bans fordran betalas eller betryggande säkerhet stäl­
las för den innan ansökningen får bifallas.

75 c § Sådana penninglån och ansvarsförbindelser om vilka uppgift
skall lämnas i förvaltningsberättelsen enligt 103 § 1 mom. tredje stycket
skola upplagas i en av styrelsen och verkställande direktör för varje

räkenskapsår upprät tad förteckning. Denna skall avse dels under räken­

skapsåret tillkomna, dels från tidigare räkenskapsår kvarstående lån och
förbindelser. 1 förteckningen skall angivas namnet på de personer till

vilka lån lämnats eller för vilka ansvarsförbindelser ingåtts. I förteck­
ningen intages på motsvarande sätt uppgift om sådana penninglån och

ansvarsförbindelser som på grund av bestämmelsen i 75 a § andra

stycket 2 ej omfattas av förbudet i 75 a § första eller fjärde stycket.

Bolaget skäll bevara förteckning som avses i första stycket under

minst tio år rä knat från utgången av det räkenskapsår till vilket förteck­
ningen hänför sig.

76 § Bolagsstämma må ej besluta om användande av bolagets vinst­

medel elle r övriga tillgång ar eller om åtagande av förpliktelser för ända­
mål, som uppenbarligen ar främmande för föremålet för bolagets verk­

samhet eller för verksamhetens syfte. Dock äge bolagsstämma använda
tillgångar till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, såvitt det

med h änsyn till ändamålets beskaffenhet, bolagets ställning och omstän­
digheterna 1 övrigt får anses skäligt.

Bolagsstämma får ej fatta beslut, s om är ägnat att bereda otillbörlig

fördel åt aktieägare eller annan til! nackdel för bolaget eller annan aktie­
ägare.

103 § 1 mom.^ I förvaltningsberättelsen skall, i den mån det finnes

kunna ske utan förf ång för bolaget, upplysning lämnas om hela intäkten

av rö relsen under räkenskapsåret (omsättningssumman) samt om andra

för bedö mningen av bolagets ställning och resultatet av dess verksam­

het samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning viktiga för­
hållanden, d är upplysning i nämnda hänseenden ej lämnas i balansräk­
ningen eller vinst- och förlusträkningen. Såvitt det finnes kuima ske
"tan förfång för bolaget, skola ock 1 förvaltningsberätt elsen uppgivas

h'andelser av vasenUig betydelse för bolaget, jämväl där de inträffat
^ffer räkenskapsårets slut.

* Senaste lydelse 1950:89.

¬

background image

SFS 1973:303

I den mån motsvarande uppgifter ej intagits i balansräkningen, skall:

förvaltningsberättelsen uppgift lämnas beträffande fastigheter om t axe

ringsvärden och brandförsäkringsbelopp samt beträffande maskiner, in
ventarier och andra dylika anläggningstillgångar om brandförsäkrings,
belopp, med fördelning av nämnda värden och belopp såvitt möjligt pj
de under särskilda poster i balansräkningen upptagna Ullgångarna. Vi-
dare skall i förvaltningsberättelsen uppgivas medelantalet under rä ken-

skapsårct anställda arbetare samt medelantalet övriga i bolagets tj änst

anställda personer. I den mån motsvarande uppgifter ej lämnas i vinst-
och förlusträkningen, skall ock i särskilda poster upptagas sammanlagda
beloppet av utbetalda löner och ersättningar under räkenskapsåret dels
till arbetare, dels till styrelsen samt verkställande direktör och an dra
företagsledare, dels ock till övriga befatt ningshavare i bolaget.

I förvaltningsberättelsen skall uppgift lämnas huruvida bolaget in ne­

har fordran på grund av penninglån som lämnats med stöd av tillstånd
enligt 75 b § eller svarar för ansvarsförbindelse som ingåtts me d s töd
av sådant tillstånd. Storleken av varje lån samt beloppet och ar ten a v

varje ansvarsförbindelse skall angivas. Uppgift skall även läranas era
vilken anknytning till bolaget den har till vilken lån lämnats el ler för
vilken ansvarsförbindelse ingåtts.

Har uppskrivning av anläggningstillgångar verkställts för räkenskaps­

året, skall redogörelse lämnas för grunden till uppskrivningen, för det
belopp varmed uppskrivning skett och för användningen av beloppet.

Där omsättningstillgångar upptagits till högre belopp än kostnaderna för

deras anskaffning eller tillverkning, s kall det med angivande av grunden
därtill särskilt anmärkas.

Har beträffande tillgångars redovisning såsom anläggnings- eller om­

sättningstillgångar, beträffande avskrivning på anläggningstillgångar el­

ler avsättning å värdeminskningskonto för dylika tillgångar, beträffande
omsättningstillgångars värdering eller i andra hänseenden sådan ändring
i förhållande till tidigare balansräkning eller vinst- och förlusträkning

vidtagits, som i avsevärd mån påverkat årsresultatet eller elje st är a v

större vikt, skall redogörelse därför lämnas i förvaltningsberättelsen.

Styrelsen och verkställande direktör skola i förvaltningsberättelsen

framställa förslag om avsättning till reservfond eller skuldreglerings­
fond, där sådan avsättning skall ske, så ock i ö vrigt förslag i an ledning
av bolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen,

107 § i momfi Reviso r skall vara myndig och, där ej för sä rskilt fall

Konungen eller my ndighet Konungen förordnar annat til låter, h är i ri­
ket bosatt svensk medborgare. Revisor sk all hava den er farenhet beträf­
fande bo kföring och insikt i ekonomiska förh ållanden som med hänsyn
till bolånets vprtrcomi-iof

c"

,

.

till bolagets verksamhet erfordras för uppdraget.

Uppfiar aktiekapitalet eller maximikapitalet enligt b olagsordningen J*

tva miljoner kronor eller där över eller äro bolagets aktier eller av ho a

get utgivna ObllOfltJnnor

* ⬢ ^ o

inOl�

552

uaiover eiier aro ooiageis URUCI

-

get utgivna obligationer föremål för notering å fondbörs inom "ke,

skall minst en av revisorerna vara auktoriserad revisor. Aukioriserad rc;
visor eller godkänd revisor skall ock utses, där det är förcskT'^®!

o agsordningen eller begäres a v aktieägare med ett sammanlagt a

belopp om minst en tiondel av hela aktiekapitalet.

" Senaste lydelse 1973; 222

¬

background image

Till revisor mä

som är befa ttningshavare i bolaget eller

SFS 1973: 303

eljest int ager en underordnad eUer beroende ställning tiU styrelseled a-

^ot eiier verkställan de direktör eller till befattningshavare i bolaget, ät
vilken uppdragits alt ombesörja bokföringen eller medelsförvaltningcn

eller kont rollen däröv er, ej heUer styrelseledamots, verkställande direk­
törs eller sådan befattningshavares make eUer den, som med honom ä r i
rätt upp- eller nedstigande skyJdska p eller svågerJag eUer är hans syskon

eller med honom är i det svågerlag, att den ene är gift med den andres
syskon.

Den som står i låneskuld till bolaget eller annat bolag i samma kon­

cern eller har förpliktelser för vilka sådan t bolag har ställt säkerhet f år

ej utses till revisor,

I fall som avse s i andra stycket skall suppleant för auktoriserad revi­

sor vara auktoriserad revisor och suppleant för godkänd revisor vara

godkänd revisor eller auktoriserad revisor. Vad i detta mom. i övrigt
stadgas om revisor skall äga motsvarande tillämpning å revisorssup­

pleant.

108 g'' Hava i aktiebolag revisorer ej utsetts till an tal som i denna lag

och bolagsordningen är föreskrivet eller hava revisorer utsetts utan iakt­

tagande av bestämmelse i 107 § 1 mom., åligger det styrelsen, styrelse­
ledamot och verkställande direktör att ofördröjligen anmäla förhållan­
det för länsstyrelsen. Anmälan må göras även av aktieägare eller borge­

när. Där enligt registreringsanmälan, som gjorts jämlikt 106 §, till re­

visor ick e blivit utsedd auktoriserad revisor, ehuru det enligt 107 § 1
mom. andra stycket f örsta punkten skolat ske, skall ock anmälan göras

av registreringsmyndigheten.

På anmäl an varom i första stycket sägs skall länsstyrelsen, i fall då

revisorer ick e utsetts till antal som enligt den na lag och bolagsordningen

är fö reskrivet, förordna revisorer till erforderligt antal samt, i fall då

revisor som är auktoriserad revisor eller godkänd revisor ej utsetts,

ehuru det enligt denna lag eller bolagsordningen skolat ske, förordna
sn s adan revisor. �r revisor omyndig eller har någon, som ej är här

1 riket bosatt svensk medborgare, utan vederbörligt tillstånd utsetts till

revisor ell er har någon utsetts till revisor i strid mot vad 1 107 § 1 mom.
iredje elle r fjärde stycket stadgas, skall på anmälan därom länsstyrel­

sen förklara honom entledigad och förordna revisor i hans ställe. För­

ordnande av revisor skall avse tid till dess annan revisor blivit i före­

skriven ordning utsedd.

Har revisor, som enligt denna lag eller bolagsordningen skall vara

äukloriserad revisor eller godkänd revisor förordnats eller entledigats

ofter va d i a ndra stycket sägs, skall genom länsstyrelsens försorg oför-

'^röjligen avsändas meddelande därom för registrering. A meddelandet
skall vad i 32 § andra stycket stadgas äga motsvarande tillämpning.

^ad i denna paragraf stadgats for det fall att revisorer ej utsetts till

öteskrivct antal eller utan iakttagande av bestämmelse i 107 § 1 mom.

^kall ock gälla i fråga om revisorssuppleant.

'Seriaste lydelse 1973: 222.

553

¬

background image

SFS 1973:303

554

113 § 1 '"om.'' Revisionsberättelsen skall innehåUa redogörelse fö

resultatet av revisoremas granskning saint uttalande, huruvida anmärt

ning i avseende å de tUl revisorerna överlämnade redovisningshand.
lingarna. bolagets bokföring eller inventermgen av dess tUlgångar el er
eliest beträffande förvaltningen av bolagels angelägenheter föreUgger

eller icke. Föreligger anledning till anmärkning skall denna angivas i re-
visionsberättelsen. Revisorerna ä ge ock i berättelsen meddela erinringar

som de anse böra komina till aktieägarnas kännedom.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskUt uttalande
angående fastställelse av balansräkningen;
angående ansvarsfr ihet för styrelseledamöterna och verkställande di-

rektör; samt

angående styrelsens och verkställande direktörs förslag i anledning

av bolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen, därvid sk all an­
givas huruvida förslaget omfattar stadgad avsättning till re servfonden
eller skuldregleringsfond.

Har uppskrivning av anläggningstillgångar skett enligt 100 § 2 mom.

eller hava omsättningstillgångar upptagits till högre belopp än k ostna­
derna för deras anskaffning eller tillverkning, skall särskilt uttalande
därom göras i revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida de i 75 c §

givna föreskrifterna fullgjorts.

Revisor, som hyser från de i revisionsberättelsen gjorda uttalandena

skiljaktig mening eller eljest finner särskilt uttalande påkallat, äger till
revisionsberättelsen foga yttrande därom, såframt han ej avgiver s är­
skild revisionsberättelse.

123 § Bolagsstänuna skall sammanträda å den ort, där styrelsen har

sitt säte, såframt ej i bolagsordningen blivit bestämt att stämma skall

hållas å arman ort inom riket.

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas av styrelsen i enlighet med

bolagsordningens föreskrifter. Kallelseåtgärderna skola vadtagas tidigast

fyra och senast två veckor före stämman.

Utlyses ordina rie stänuna som i 121 § sägs att hållas å an nan tid än

som bestämts i bolagsordningen, skall senast två veckor före s tämman

dels kungörelse om stämmans hållande införas i allmänna tidningarna

och tidning inom den ort, där bolagets styrelse har sitt säte, dels oc
kallelse med posten avsändas till varje i aktieboken införd ak tieäg^^
om vars postadress uppgift kan utan väsentlig omgång eller

^

inhämtas. �r i bolagsordningen något ytterligare föreskrivet om k «

till ordinarie stämma, skall det iakttagas.

^

Uppskjutes stämma till dag som infaller mer än en mån ad

skall kallelse jämlikt a ndra stycket utfärdas till den fortsatta stam^

Där för giltighet av bolagsstämmobeslut erfordras att det

på varandra följande stämmor, må kallelse till sista
innan första stämman hållits. �r icke någon av stämmorna or

skola mellan dem förflyta minst två månader, och skall

i

rnan kallelse ske i den ordnig som i tredje stycket är stadga ⬢

sadan ordning till sista stämman skall jämväl eljest ske, om "

Senaste lydelse 1967: 537.

¬

background image

Eiltichct erfordras att det å denna stämma biträdes av minst nio tion-

SFS 1973; 303

jclar uta v samtliga röstande eller utav samtliga röstande för aktier av

visst sla g; dock skall rörande kallelse med posten gälla, att den skall i

j-ckoninrcnderat brev försändas till aktieägarna eller i sist angivna fall

till äcarna av aktier av nämnda slag.

124 § I kallelsen till bolagsstämma skola angivas de ärenden, som
skola f örekomma ä stämman, dock vare det ej erforderligt att i kallelse

till or dinarie stämma särskilt angiva de ärenden, som enligt denna lag

eller bolag sordningen skola dar företagas. Under minst en vecka när­
mast för e stämma skall tillika en fullständig förteckning över samtliga
ärenden, som skola förekomma å stämman, genom styrelsens och verk­
ställande direktörs försorg hållas hos bolaget tillgängl ig för aktieägarna
ävensom ofördröjligen översandas till aktieägare, som med uppgivande

av p ostadress anhåller därom. Skall å stämma förekomma ärende inne­
fattande förslag till ändr ing av bolagsordningen, varde det huvudsakliga

innehållet av ändringen angivet i kallelsen och förteckningen.

Skall bolagsstämman föreläggas förslag om ökning av aktiekapitalet

medelst ny aktieteckning skall kallelsen till stämman innehålla uppgift
beträffande den företrädesrätt att teckna nya aktie r som enligt förslaget
tillkommer aktieägarna eller annan.

Har aktieägare enligt 1 21 § framställt yrkande om ärendes hänskju-

tandc till prövning på ordinarie stämma å sådan tid att ärendet icke

kunnat angivas i kallelsen till stämman, skall genom styrelsens försorg

ofördröjligen om ärendets hänskjutande till stämman tillkännagivande
äga rum på det satt, som i bolagsordningen stadgas fö r kallelse till o rdi­

narie bolag sstämma, sam t meddelande med posten avsändas till varje i

aktieboken införd aktieägare, om vars postadress uppgift kan utan vä­
sentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas,

.ärende, som e j angivits i kallelsen till s tämman eller varom tillkänna­

givande och meddelande icke ägt rum efter vad i andra stycket stadgas,
eller som ej upptagits i förteckningen, må icke vid stämman företagas
till avgörande, där ej i fråga om ordinarie stämma ärendet enligt denna

lag eller bolagsordnin gen skall förekomma på stämman eller omedelbart

föranledcs av ärende som där skall avgöras. Ej heller må ärende an­

gående änd ring av bolagsordningen företagas till avgörande å ordinarie

eller extr a stämma, med mindre föreskriften i första st>'cket sista punk­

ten iak ttagits. Utan hinder av vad sålunda stadgats må dock å såväl or­

dinarie som extra stämma kunna fattas beslut om utlysande av extra
stämma för behandling av visst ärende.

Då särski ld kallelse skall ske till fortsatt stamma, skall beträffande

Itallelsens innehåll och påföljden av att ärende icke angivits i kallelsen

Vad ovan i denna paragraf är stadgat äga motsvarande tillämpning.

^^9 § Har förslag om anställande av talan för bolaget om skadestånd
'^ot stiftare på grund av bolagsbildningen eller mot revisor eller grans-
J^are p å grund av hans uppdrag prövats på bolagsstamma, vare i fråga

aktieägares rätt att å bolagets vagnar föra sådan talan lag som i

^29 § sä gs, därest förslaget blivit av stämman antaget eller ock biträtts

aktieägare med sammanlagt aictiebelopp varom i 128 § stadgas. Rä t-

au föra talan mot stiftare eller talan mot granskare på grund a^

555

¬

background image

SFS 1973:303

556

granskning varom i 1 3 § stadgas vare dock ej beroende därav, att aktie

Lare viss lid varit i aktieboken införd såsom agare till sina aktier.

^

-

.

.⬢⬢11

^^^4-

öllrkr TVint

n

agarc VI�:> I *"

�»w.

Talan må ej anställas mot stiftare eller mot granskare, på

oranskning som i 13 § sägs, sedan tre år förflutit efter bolagets rcgb

av

registrc.

ring, eller mot revisor eller granskare, sedan tva ar förflutit från d et

.. . ⬢

11

.

>4 A rtlT/i»*

l^nT»o ⬢ trvlr

/⬢⬢⬢

...

konvertibla sku ldebrev m. m., framlades å bolagsstämma el ler yttrad

inn C /4»rtno loo pllpr

17 S lnop»r» /"IOT>.

nns, ciier rnut ic^viov/i

e»---

^

iran

revisionsberättelse eller yttrande eller berättelse, varom förmälcs i 4 0

« 1

A

/C c 1

_

50, 63, 64 eller 66 § denna lag eller 4 eller 6 § lagen (1973: 302)

.⬢i.i_

Tvi m

frnmlnrlp^ fi hnlnac^tHmmn r>\i

avgavs enligt 127 § denna lag eller enligt 17 § lagen (1973:302) o m

konvertibla skuldebrev m. m. Har styrelsen beslutat om kapitalökning

eller om emission av skuldebrev som avses i nyssnämnda lag m ed s töd
av bemyndigande från bolagsstämman, räknas den tid, inom v ilken talan

skall väckas med anledning av yttrande som avses i 48, 50 el ler 6 3 §

denna lag samt 4 eller 6 § lagen (1973: 302) om konvertibla skuldebrev

m. m., från det yttrandet avgavs.

Mot aktieägare må bolaget ej föra talan om skadestånd enligt 2 08

eller 210 §, sedan två år förflutit efter beslut eller åtgärd därå ta lan

grundas.

Utan hinder av vad i andra och tredje styckena sägs må tal an anstäl­

las som grundas d ärpå att stiftare, revisor, granskare eller aktieägare be­

gått brottslig handling.

140 §8 Bolagsstämma äger besluta att bolaget skall träda i lik Mdation.

Har registreringsmyndigheten lä mnat meddelande till rätten enligt 46 §,
181 §, 181 a §, 183 § 3 mom. eller 185 § 3 mom. denna lag el ler 20 §
första stycket lagen (1973: 302) om konvertibla skuldebrev m. m., eller
har förhållande inträffat som i 141 § sägs, skall beslutet fatta s enligt

119 § första stycket 5 och 6. Samma lag vare beträffande beslut i fall

som avse s i 146 §. Beslut att bolaget skall träda i likvidation va re eljest
icke giltigt, med mindre samtliga aktieägare förenat sig därom eller be­
slutet fattats å två på varandra följande bolagsstämmor och å de n sista
stämman biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande. �r för

giltighet av beslutet något ytterligare villkor bestämt i bolagsordningen,

lände det till efterrättelse.

Föreligger ej fall som i första stycket andra eller tredje punkten sägs,

må bolagsstämman kunna i beslutet föreskriva, att likvidationen sk all
inträda först å viss kommande dag högst två månader därefter, d ock

senast a första dagen av nästa räkenskapsår.

155 § 2 mom. Om kallelse till bolagsstämma under likvidation s kall

gälla vad om kallelse til l extra stämma är stadgat.

173 § Har, sedan aktiebolag trätt i likvidation, genom domstols

kraftägande utslag bolagsstämmans eller rättens beslut om likv^ation

bhvit upphävt och anteckning därom skett i registret, eller registre^

om återupptagande av bolagets verksamhet skett jämlikt 172 § , ^ ko

ikvidatorerna ofördröjligen kalla aktieägarna till bolagsstämma for

av styrelse och revisorer. Likvidatorerna skola ock för sin

'

avgiva slutredovisning, som i 165 § sägs. Redovisningshandlingarna

® Senaste lydelse 1946: 850.

¬

background image

�~ avlämnas lill likv idatlonsrcvisoreran och, där god m an förordnats, tm

SFS 1973: 303

denne. Likvidatjonsrevisorema hava att inom en månad därefter till
liicvidatorerna avgi^^ re^dsions berättelse, innefattande särskilt uttalande
angående ansvarsfrihet for dera. Sedan handlingarna av likvidatorema

tillställts styrelse n, skall denna ofördröjligen kaUa aktieägarna till bo­
lagsstamma för fattande av beslut i fråga om ansvarsfrihet för likvida­

torema. Angående redovisningshandlingarnas och revisionsberättelsens

framläggande å stämman och tillhandahållande åt aktieägarna under

viss tid före stämman skall gälla vad i 121 § är stadgat; dock äge aktie­

ägare allen ast på egen bekostnad bekomma avskrift av nämnda hand- '
lingar. Om k allelse till stämman skall gälla vad om kallelse till extra bo­

lagsstämma är stadgat.

Vad i denna lag rörande styrelseledamot är stadgat beträffande an­

svarsfrihet, talan ä förvaltningen och uppgörelse med bolaget skall,
i fall som avse s i första stycket, äga motsvarande tillämpning i avseende

å likvidator.

Då gen om lagakraftaga nde utslag bolagsstämmans eller rättens beslut

om lik -vidation blivit upphävt, skall anmälan därom för anteckning i

registret enligt 201 § första stycket ofördröjligen göras av Hkvidato-

rema.

175 § I mom. A\tal därom, att ett aktiebolags alla tillgångar och skul­

der skola gen om fusion övertagas av ett annat aktiebolag mot vederlag

i pen ningar, aktier i det övertagande bolaget eller sådana av det över­
lagande bolaget emitterade skuldebrev som avses i lagen (1973:302) om
konvertibla skuldebrev m. m., må träffas mellan bolagen, såframt av
stjrelsen i det överlåtande bolaget framlagt förslag till sådant fusions-
a\ial godk änts av bolagsstämma i detta bolag efter vad i 2 mom, sägs.
Fusions av t al et må ej verkställas utan rättens tillstånd.

Minst en vecka före bolagsstämman skola för aktieägarna i det över­

låtande bolaget hållas hos bolaget tillgängliga:

1. fullst ändigt förslag till fusionsavtal mellan det överlåtande och det

övertagande bolaget;

2. avs krift av det överlätande bolagets senaste fastställda balansräk­

ning, förs edd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bola­
gets vinst eller förlust, samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revi­

sionsberättelsen för samma år;

en av det överlåtande bolagets samtliga styrelseledamöter och

^'erkstäliande direktör undertecknad berättelse, innehållande dels redo­
görelse för de omständigheter som kunna vara av vikt vid bedömandet

förslagets lämplighet fö r bolaget och dels upplysning, i den mån det

kan ske utan förfång för bolaget, huruvida efter nämnda balansräknings

®^givande intr äffat händelser vilka ä ro av väsentlig betydelse för bola-

ställning;

'I- ett av revisorerna avgivet yttrande över den i 3 omförmälda berät-

^s'sen såvitt den avser bolaget s ställning.

Förslaget till fusionsavtal skall innehålla uppgift å det värde i pen-

"^gar, som beräknas genom fusionen belöpa på varje aktie i det över-

'^tande bolaget. Skall vederlag för de överlåtna tillgångarna helt eller

utgöras av aktier i det �vertagande bolaget och bestämmes icke

^"talet aktier sålunda att A en aktie i det överlåtande bolaget belöper en

557

¬

background image

SFS 1973:303

558

eller flera aktier i det övertagande bolaget, skall aktieägare i det över
låtande bolaget vara berättigad att för varje av honom ägd ak tie utbe",
komma ett eller flera av det övertagande bolaget utställda de lbevis av
innehåll, att innehavaren av beviset äger rätt att utbekomma en a ktie i
det övertagande bolaget mot avlämnande av det antal delbevis som er­

fordras för rätt att utbekomma en aktie. I fusionsavtalet skall an givas

det antal delbevis som belöper på varje aktie i det överlåtande bolaget

samt det antal sådana delbevis som erfordras för utbekommande av en

aktie i det övertagan de bolaget.

Skall överlåtelsen ske mot vederlag som helt eller delvis ut göres av-

aktier i det övertagande bolaget eller av konvertibla skmldebrev el ler
skmldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning utgivna av det över­

tagande bolaget, skola i avskrift detta bolags senaste fastställda b alans­
räkning, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande
bolagets vinst eller förlust, samt förvaltningsberättelsen och revisions­

berättelsen för samma år jämväl hållas tillgängliga efter vad i andra

stycket sägs.

De handlingar varom i andra och fjärde styckena förmäles skola jäm­

väl framläggas på bolagsstämman.

Handlägges fusionsfrågan på två stämmor, skall vad i andra, fjärde

och femte styckena sägs gälla be träffande bada stämmorna.

181 a § Har antalet fria aktier, efter det att aktie av visst slag o m­

vandlats till aktie av annat slag, kommit att överstiga den enligt förbe­
hållet medgivna delen av aktierna, gäller vad som för motsvarande fall
föreskrives i 181 §.

190 § 2 momfi Godkännande av teckningslista eller kungörelse, som

upprättats sedan bolagsstämma fattat beslut om aktiekapitalets ö kning,
må ej givas, innan ökningsbeslutet reg istrerats.

Har registrering av ökningsbeslutet vägrats eller har vid up prättandet

av tecknings listan eller kungörelsen icke iakttagits vad i 52 § o ch 182 §

1 mom. sägs eller möter eljest hinder mot godkännande eller ha r stad­

gad avgift ej erlagts, skall godkännande av nämnda handlingar vägras.

Meddelas godkännande, skola det ena exemplaret av ansökningen

samt huvudskriften av teckningslistan och kungörelsen med åtecknade

bevis om godkännandet återställas till bolaget.

Bestämmelserna i detta moment äga motsvarande tillämpning nar

styrelsen beslutar om kapitalökning efter bemyndigande av bolagsstäm

man.

193 §10 Beviljas aktiebolags registrering, låte registreringsmyndighstcn

i regist ret införa:

!⬢ dagen för beslutet om bolagets bil dande;

2. bolagets firma;

3. föremålet för bolagets verksamhet, så ock, i den mån me d

^

verksamhet ej åsyftas beredande av vinst åt aktieägarna,

® �~

sjftc samt bestämmelserna om användandet av vinst å verksam

och av bo lagets behållna tillgångar vid dess upplösning;

10

lydelse 1971: 591,

Senaste lydelse 1973: 222.

¬

background image

4. det bel opp vartill, jämlikt den av styrelseledamöterna och verkstäl-

SFS 1973- 303

lande dir ektör lämnade uppgiften, aktiekapitalet uppgår, så ock. där ak­

tiekapitalet skall kunna utan ändring av bolagsordningen bestämmas till

Ijere eller högre belopp, minimikapi talet och maxlmikapitalet;

5. akties nominella belopp;
6. det belopp som enligt förenämnda uppgift blivit inbetalt å aktieka­

pitalet. samt, där aktiekapitalet ej till fullo inbetalats, inom vilken tid

återsti^ende inbetalning skall fullgöras;

7. där aktiekapitalet icke blivit till fu llo inbetalt, sammanlagda nomi­

nella belop pet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo inbeta­
lats;

8. den ort inom riket dä r styrelsen har sitt säte;
9. bola gets postadress;
10. tiden för ordinarie bolagsstämmas hållande;
11. det sätt, varpå kallelse till bolagsstämma ska ll ske och an dra med­

delanden skola bringas till aktieägarnas kännedom, ävensom den tid
före stämma, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

12. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants samt verkställande

direktörs och vice verkställande direktörs så ock, där eljest någon ensam
eller i förening med annan är bemyndigad att teckna bolagets firma,
dennes fullständiga namn och hemvist;

13. av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, där den ej tecknas

av styrelsen; samt

14. där enligt denna lag eller bolagsordningen revisor eller revisors­

suppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor uppgift
om hans fullständiga namn och hemvist.

Innehåller bolagsordningen bestämmelse eller förbehåll, varom för-

niälcs i 9 § 1 mom. första, andra, tredje eller fjärde stycket eller 177
varde anmärkni ng om bestämmelsen eller förbehållet införd i registret.
Beträffande bestämmelse som avses i 9 § 1 mom. tredje stycket skall

tillika angivas det belopp, till vilket aktier av olika slag utgivits och må

kunna utgivas. �r förbehållet sådant som i 177 § sägs, skall antalet

bundna och antalet fria aktier införas i registret jämlikt den av styrelse­

ledamöterna och verkställande direktör därom lämnade uppgiften.

Har i stiftelseurkunden intagits bestämmelse som avses i 7 §, varde

ock anmärkning om sådan bestämmelse införd i registret.

Det ena av de till registreringsmyndigheten ingivna exemplaren av

<^en å konstituerande stämman antagna bolagsordningen skall förses
med b evis om registreringen av bolaget och återställas till detta. De lis-
lor, varå aktieteckningen ägt rum, skola ock återställas till bolaget.

Där å konstituerande stämman ändring 1 bestämmelse som avses i 7 §

⬢beslutats, skall den ena av de jämlikt 32⬢§ femte stycket ingivna avskrif-

lerna av stiftelseurkunden återställas till bolaget försedd med påskrift att

företetts i ärendet om bolagets registrering.

3 § Göres anmälan enligt 9 § 1 mom. fjärde stycket för registre­

ring av omvandli ng av aktie och innehåller bolagsordningen förbehåll

177 § skall, när omvandlingen innebär ändring av förhallandet

antalet bundna och antalet fria aktier, lämnas redogörelse därför.

'^are skall lämnas uppgift om hur många ak tier som arc bundna och

nnr många som äro fria samt förklaring dels att i aktieboken vid varje

559

¬

background image

SFS 1973:303

560

aktie anmärkts om den a r bunden eller fn dels att, såvitt kunaat utrönas
i aktiebok en ej är säsom ä gare till bunden aktie införd någon som it
vär%'at aktien i strid mot förbeh ållet.

206 §11 Mot beslut i tillståndsärende, vara 3, 75 b, 77, 79, 88, 107
147 eller 149 § äger tillä mpning, föres talan hos Konungen ge nom hl

svär.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag i annat fall än e nligt

75 b § föres hos kammarrätten genom besvär.

Aro stiftarna missnöjda med beslut, varigenom godkännande för re­

gistrering vägrats enligt 190 § 1 mom., eller är bolaget missnöjt med be­
slut varigenom sådant godkännande vägrats enligt nämnda paragraf 2
eller 3 mom., må, vid talans f örlust, sist inom tva manader frän beslutets
dag besvär däröver anföras hos kammarrätten. Rätt till sådan ta lan (il -

komme ock sökande, som är missnöjd med beslut, varigenom re gist­
rering vägrats enligt 192 §.

�ver beslut av registreringsmyndigheten enligt 173 a § samt över be­

slut om sådan förklarin g, som avses i 191 §, 195 § 2 och 4 mom., 196 §,
197 § och 199 §, så ock över beslut om jämkning av bolagsordning enligt
198 § 1 mom. må jämväl besvär anföras i den ordning, varom i tr edje
stycket stadgas.

210 § Har styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller likvi­

dator tillskj'ndat bolaget eller aktieägare skada genom åtgär d, som be­

rett otillbörlig förd el åt aktieägare eller annan till nackdel för b olaget

eller annan aktieägare, skall skyldighet att utgiva ersättning för skadan

åvila jämväl aktieägare, som uppsåtligen genom begagnande av s itt in­

flytande över styrelseledamot, verkställande direktör eller likTidator

medverkat till åtgärden. Innefattar åtgärd, vartill aktieägare sålunda
medverkat, överträdelse av denna lag eller bolagsordningen till s kada
för borgenär hos bolaget eller annan tredje man, vare aktieägaren ock
skyldig att utgiva ersättning till denne.

213 §12 jyjgjj dagsböter eller fängelse straffes

1. stiftare, där han uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar

oriktig eller vilseledande uppgift i stiftelsehandling eller annan handlinCr

som lämnas till eller hålles tillgänglig för granskare, registrcringsm)n

digheten eller aktietecknare eller framlägges på konstituerande st am­
man, eller i påskrift å sådan handling eller i ansökan till rcgistrtring»

myndigheten;

2. granskare, som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

oriktig eller vilseledande uppgift i granskningsberättcisc eller i
å handling som överlämnats till h onom;

.

3. styrelseledamot, ve rkställande direktör eller annan, som i

^

eller ansökan till reg istreringsmyndigheten eller i försäkran
handling som fogas där\'id uppsåtligen eller av grov vårdslöshe

delar oriktig eller vilseledande uppgift;

i,an

4. styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator, a

uppsathgen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilse

" Senaste lydelse 1971; 591

- Senaste lydelse 1967; 537!

¬

background image

uppgift J handling, som hålles tillgänglig för aktieägare, aktietecknare

SFS 1973: 303

eller granskare eller framlagges på bolagsstämma, eller i påskrift å sådan

handling eller i handling el ler meddelande som kungöres eller sändes till

aktieägare;

5. styrelseledamot eller verkställande direktör, där han vid upprät­

tande av balansräkning, vinst- och förlusträk niDg eller förvaltningsberät­
telse, s om avs es i 98, 146 eller 154 §, uppsåtUgen förfar i strid mot be­

stämmelserna i 100 §, 101 § 2, 3, 6 och 7 mom., 102 § första stycket,

103 § eller 146 §;

6. likvidator som vid upprättande av balansräkning, likvidationsräk­

ring eller förvaltningsberättelse, som avses i 156, 160 eller 165 §, upp-

såtligen förfar > strid mot bestämmelserna i nämnda lagrum; så ock lik­

vidator som vid upprättande av balansräkning, som avses i 172 § upp-

sätligen förfar t stri d mot vad som stadgas i 146 § samt 100 § eller 101 §
2,3,6 och 7 mom.;

7. reviso r, liladdationsrevjsor eller god man som förordnats enligt

153 §, där han i revisionsberättelse eller annan handling, som framlägges
på bola gsstämma eller annorledes hålles tillgänglig för aktieägare eller '

aktietecknare, eller i påskrift å sådan handling uppsåtligen eller av grov

vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift rörande bolagets

angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet u nderlåter att

göra anmärkning beträffande förvaltningen, ändå att anledning därtill
föreligger;

8. den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bryter mot bestäm­

melserna i 75 a § om förbud mot penninglån och ställande av säkerhet.

215 § Med dagsböter straffes

1. styrelseledamot eller verkställande direktör, där han vid upprät­

tande av balansräkning eller vinst- och förlusträkning, som avses i 98,

146 elle r 154 §, väsentligen eftersätter bestämmelserna i 101 § 1 mom.

eller 102 § andra och tredje styckena, eller vid upprättande av hand­
ling varom nyss sagts eller av förvaltningsberättelse, som avses i 98 eller

154 §, av vårdslöshet fö rfar i strid mot bestämmelser som avses i 213 §
5 eller uppsåt ligen underlåter att i förteckning införa uppgift om lån och
ansvarsförbindelser enligt vad därom i 75 c § stadgas;

2. likvidator, d är han vid upprättande av balansräkning som avses i

i72 §, väsentligen eftersätter bestämmelserna i 101 § 1 mom., eller vid

upprättande av balansräkning, likvidationsräkning eller förvaltningsbe­

rättelse, som avses i 156, 160, 165 eller 172 §, av vårdslöshet förfar i

strid mot bestämmelser som avses i 213 § 6;

3. revisor eller likvidationsrevisor, där han annorledes än i 213 § 7

sägs vid upprättand e av revisionsberättelse, som avses i 113,1 54, 161 el-
'sr 165 väsentligen eftersätter bestämmelserna i nämnda lagrum;

stiftare, där han uppsåtligen eller a v vårdslöshet bestyrker avskrift,

som i 16 § första stycket sägs, ehuru avskriften är oriktig, så ock styrelse-
'^damot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande di-
fridör, likvidator, supple ant för likvidator eller firrnatecknare, där han

uppsåtligen eller av vårdslöshet bestyrker avskrift, varom förmäles i
^24 § andra stycket, ehuru avskriften är oriktig.

24--SFS 1973

561

¬

background image

SFS 1973:303

562

216 §1 3 Med dagsböter straffes ock

1 den som, i ann at fall än i 214 § 1 och 2 avses, underlåter alt iakt

taga föreskrift i 34 §, 35 § första, andra eller fjärde stycket, 39 §, 59.

tredje punkten, 64 § 2 mom. tredje stycket eller fjärde stycket s ista
punWen, 180 § eller 186 § 2 mom. tredje stycket andra punkten, så ock
den som bryter mot föreskrift i 38 §, 56 § andra stycket första punkten,

64 § 2 mom. fjä rde stycket första punkten, 69 §, 182 § 2 mom., I84 §
andra stycket eller 222 § 2 mom. tredje stycket;

2. styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator, där han un-

derlåter att verkställa påskr ift a aktiebrev enligt 56 § andra eller tredje

stycket, 64 § 2 mom. fjärde stycket, 65 § sista stycket, 66 § 2 m om.

andra stycket eller 164 § andra stycket;

3. styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator, där han

underlåter a tt iakttaga föreskrift som beträffande anmälan för registre­
ring är meddelad i 33 §, 45 §, 47 §, 51 §, 61 §, 62 § 1, 2 eller 4 mom.,

63 §, 63 a §, 64 § 2 mom. första stycket, 65 § fjärde stycket, 6 6 § l
mom. femte stycket, 67 § 1 mom. fjärde stycket, 68 § tredje stycket,
97 § första stycket, 106 § fjärde stycket, 137 §, 151 §, 152 § andra

stycket, 166 §, 168 § första stycket, 172 § sjätte stycket, 173 § tr edje
stycket, 181 § första stycket, 183 §, 184 § tredje stycket, 185 § 1 eller 2

mom., 194 a § eller 222 § 1 mom. sista stycket eller 2 mom. sista stycket;

4. styrelseledamot, verkställande direktör eller lik\'idator, där han un­

derlåter att till revisorer, likvidationsrevisorer eller god man avlämna
handlingar enligt vad som stadgas i 98 § tredje stycket, 154 § an dra

stycket, 156 § tredje stycket, 160 § femte stycket, 165 § första stycket,
172 § andra stycket eller 173 § första stycket;

5. styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator, där han un­

derlåter att iakttaga föreskrift som med avseende å framläggande av

handlingar å bolagsstämma eller tillhandahållande av handlingar viss tid

före stämma är meddelad i 121 § första eller andra stycket, 146 § tredje
stycket, 15 4 § andra eller tredje stycket, 162 §, 165 § andra st ycket,
172 § fjärde stycket eller 173 § första stycket;

6. styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator, där han un­

derlåter att iakttaga föreskrift som är meddelad i 57 § andra st ycket,
70 § andra stycket sista punkten, 106 § tredje stycket, 111 § 1
fjärde stycket, 118 § första eller sjätte stycket, 124 § första stycket andra

punkten, 127 § tredje stycket eller fjärde stycket första eller fjärde

punkten, 152 § andra stycket, jämfört med 106 § tredje sty cket e l er

111 § 1 mom. fjärde stycket, 153 § andra stycket, 154 § tredje stycket^,

jämfört med 111 § 1 mom. fjärde stycket, 158 §, jämförd me d U» i

första eller sjätte stycket, eller 160 § fjärde stycket;

.

7. revisor, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som medde as

112 §, 127 § fjärde stycket, 154 § andra stycket eller i 154 § tr e

stycket, jämfört med 112 §, så ock likvidationsrevisor, som

j

att fullgöra vad i 161 § första punkten eller tredje punkten, jami

med 112 §, eller 165 § första stycket femte punkten eller sjätte P"
ten jämförd med 112 §, eller 172 § tredje stycket finnes stadgat;

8. god man, som förordnats enligt 153 §, där han underlåter a

Siva yttrande enligt 172 § tredje stycket; samt

Senaste lydelse 1967; 537.

¬

background image

9. förvaltare i aktiebolags konkurs, som bryter mot vad i 169 § tredje

SFS 1973- 303

ssyckct är stadgat.

'Dar föreskrift varom i denna paragraf förmäles sk^l fullgöras av sty­

relsen di er verkställande direktör eller genom styrelsens eller verkstäl-

!.^ndc direktö rs försorg, skall, om verkstlUIande direktor finnes, ansvar
ävila allenast denne.

Förseelse mot 118 § första eller sjätte stycket, 121 § första eller andra

stycket, 124 § första stycket andra punkten, 127 § tredje eller fjärde
stycket, 146 § tredje stycket, 154 § andra stycket andra punkten, 154 §

tredje stycket, jämfört med 121 § första eller andra stycket, 158 §, jäm­
förd med 118 § första eller sjätte stycket, 160 § fjärde stycket, 162 §

andra punkten, 165 § andra stycket andra punkten, 172 § fjärde stycket
eller 173 § första stycket sjätte punkten må åtalas allenast av målsä­
gande; och skall härvid såsom målsägande anses såväl bolaget som

varje aktieägare.

222 § 4 mom. Om utbj^e av aktiebrev skall ske på grund av att aktie

av v isst slag enligt bestämmelse i bolagsordningen skall omvandlas till
aktie av an nat slag, får bolaget innehålla på aktie belöpande utdelning,
teckningsrättsbevis och delbevis till dess aktiebrevet tillhandahålles för

utbyte.

1. Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Vad i 2 § förcskrives om aktiekapitalets storlek skall ej gälla för

bolag som bildats före lagens Ikraftträdande. Dock får det för sådant

bolag bestämda aktiekapitalet eller minimikapitalet ej genom ändring av

bolagsordningen sänkas till belopp som är lägre än 50 000 kronor.

I fråga om bolag som avses i första stycket gäller 3 § första stycket i

dess äldre lydelse.

3. B estämmelserna i 103 § 1 mom. tredje stycket tillämpas även 1

fråga om penninglån som lämnats och ansvarsförbindelser som ingåtts
före lagens ikraftträdande under förutsättning att lånet eller ansvarsför­

bindelsen är av det slag som avses med det i 75 a § stadgade förbudet.
^'ppgift om lånet eller ansvarsförbindelsen skall även lämnas i förteck­
ning som avses i 7 5 c §.

Vad i 75 c § första stycket fjärde punkten föreskrives äger ej till-

'ampning på lån och ansvarsförbindelser som bolaget lämnat före ikraft-

bädandet.

/i- Vad i 107 § 1 mom., 108 och 193 §§ föreskrives om godkänd re-

'>''5or skall under tiden från ikraftträdandet till utgången av juni 1973

cälla godkänd g ranskningsman.

alla som vederbör hava sig h�rsamligen att efterrätta. Till ytter-

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

i'Ungl. sigill b ekräfta låtit.

S'nnkholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

563

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.