SFS 1973:303

730303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:303 Lag

Utkom fnm trycket

clett 5 ju ni 19 73

om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag;

giveti Stockholtns slott den 25 maj 1973.

V i GUSTAF ADOLF, m c d G u d s n a d e, S v e r i g e s , G ö tes

och V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t ; att Vi, med riks-

daccnL funnit gott att i fråga om lagen (1944: 705) om aktiebolag för-

ordna,

.

dels att 101 § 4 mom. skall upphora att galla,

dels att 2 och 3 §§, 9 § 1 mom., 34, 48, 49, 55, 70 och 76 §§, 10 3 ^

1 mom., 107 § 1 mom., 108 §, 113 § 1 mom., 123, 124, 130 och 140

155 § 2 mom., 173 §, 175 § 1 mom., 190 § 2 mom., 193, 206, 210, 213.
215 och 216 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 63 a, 75 a�c, 181 a

och 194 a §§. samt ett nytt moment. 222 § 4 mom., av nedan angivna

lydelse.

2 § Aktiekapitalet skall bestämmas i svenskt mynt och må ej sättas

lägre än femtiotusen kronor.

Där aktiekapitalet skall, utan ändring av bolagsordningen, kunna be ­

stämmas till lägre eller högre belopp, må lägsta beloppet (minimikapita­

let) ej utgöra mindre än tredjedelen av högsta beloppet (maximikapita-

let).

3 §- Aktierna skola lyda å lika belopp, ej understigande femtio kro ­

nor; dock må aktie kunna lyda å mindre belopp, lägst tio kronor, o m

Konungen eller myndighet Konungen förordnar för särskilt fall giver
tillstånd därtill.

Vad för aktie skall inbetalas må ej bestämmas till lägre belopp än det.

varå aktien skall lyda (nominella beloppet). Betalningen skall erläggas i
penningar, där den ej må annorledes fullgöras efter vad i denna lag
sägs. Sedan för aktie full betalning blivit erlagd, vare aktieägaren icke

pliktig att ytterligare tillskjuta något.

Aktie vare mot bolaget odelbar.

�& aktierna skola utfärdas brev, vilka ställas till viss man, där ej Ke

nungen eller myndighet Konungen förordnar för särskilt fall medghc
att breven må ställas till innehavaren.

9 §

546

7 m om. Skola aktiebreven ställas till innehavaren,

e.ier skall för bolag, vars aktiekapital skall kunna utan ändrinc

bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, förbehåll i
fas om aktiekapitalets nedsättning genom inlösen av aktier cnligl

stämda grunder efter vad i 65 § sägs,

eller skall förbehåll träffas enligt 70 § om rätt för aktieägare att

akties övergäng lösa aktien eller enligt 227 § om tvisters avgörande

skiljemän,

eller skola, i den mån sådant må ske, grunderna för utövande av

ratt och fattande av beslut å bolagsstämma avvika frän vad därom
nes föreskrivet i 119, 133, 135 och 140 §§,

1 Prop-1973: 93, LU 19. rskr 238.

- Senaste lydelse 1955: 384.

vid

av

röst-

fin-

¬

background image

dier skall bolagets verksamhet upphöra efter viss tid eller under visst

SFS 1973: 303

villkor.

Y.irdc bcslämincise härom intagen i bo lagsordningen.

Skall kalenderåret ej utgöra bolagets räkenskapsår, varde räkenskaps-

del angivet i bo lagsordningen.

Diir ej alla aklicr skola medföra samma rätt, skall bolagsordningen

angiva det belopp, vartill aktier av olika slag må kunna utgivas, och den

rät! de skola medföra. Skola aktierna icke medföra lika rätt till andel i

kplacets tillgångar och vinst, skall, såframt aktiekapitalet skall kunna
utan ändring av bolagsordningen bestämmas till lägre eller högre be­

lopp. i bolagsordningen särskilt angivas den rätt till teckning eller erhål­
lande av nya aktier, som vid aktiekapitalets ökning må tillkomma varje
slag av aktier.

1 bolagsordningen kan intagas förbehåll att aktie av visst slag skall

i närmare angiven ordning kunna omvandlas till aktie av annat slag.
Omvandlingen sk all utan dröjsmål anmälas för registrering och är verk­

ställd när regis trering sker.

1 d en mån med bolagets verksamhet ej åsyftas beredande av vinst åt

aktieägarna, skall I bolagsordningen angivas verksamhetens syfte, och

bkall till ika be stämmelse upptagas om användandet av den vinst som må

uppkomma å verksamheten och av bolagets behållna tillgångar vid dess
upplösning. Skall eljest om användande av bolagets vinst eller av bola­

gets behållna tillgångar vid dess upplösning gälla annat än i denna lag
stadgas, vnrdc ock bestämmelse därom intagen i bo lagsordningen.

34 §⬢ ' Aktiebrev skola undertecknas av styreisen samt angiva bolagets

'

firma, ordningsnummer å den eller de aktier, varä breven lyda, akties

nominella belopp och dagen för utfärdandet. Styrelseledamots namnteck­
ning må ku nna återgivas genom tryckning eller på annat dylikt sätt.

Kunna, då aktiebrev utgivas, enligt bolagsordningen aktier av olika

slag finnas, skall aktieslaget anmärkas i aktiebreven. Har i bolagsord­

ningen intagits förbehåll som i 9 § 1 mom. fjärde stycket. 65 eller 70 §

sägs, varde ock det i f örbehållet bestämda villkoret angivet i varje brev

i

å aktie som det avser.

|

Akliebrcv må ej utgivas, med mindre full betalning erlagts för den el­

ler de akti er vara brevet lyder. Utgivande av aktiebrev må ej äga rum,
innan registrering skett därom, att full betalning erlagts för aktier till-
liopa motsvarande det vid bolagsordningens antagande bestämda mint-

'

^ibpitalet. Vid ökning av aktiekapitalet må brev utgivas å högst så

j

'flinga aktier som enligt 62 § registrerats såsom till fullo betalda. An­
gående utg ivande av brev å nya aktier vjd sådan ökning av aktiekapi-
'alei, som avses i 64 §, stadgas i nämnda paragraf. Aktiebrev må ej till

;

'^l^iicägaren utgivas , med mindre denne införts i aktieboken.

.

"^rigucnde utdelningskuponger till aktiebrev är stadgat i lagen om

i

^l:utdcbrcv.

§ �kning a v aktiekapitalet medelst ny aktieteckning må beslutas av

I

"^'^gsstämma. Erfordras för beslutet ändring av vad i bolagsordningen

om a ktiekapitalet, må beslutet fattas först efter slutligt beslut om

ändring.

;

Utläste lydelse 1962:186.

i

¬

background image

SFS 1973:303

Förslag till ökningsbeslut, så ock ett av samtliga styrclseledamöicr

och verkställande direktör undertecknat yttrande över den föreslag,,

kapitalökningens betydelse för bolaget skola genom styr elsens och verk

ställande direktörs försorg dels minst en vecka fore bolagsstämman bil

las hos bolaget tillgängliga för aktieägarna dels ock framläggas å s täm-
man. Om avvikel se från aktieägarnas företrädesrätt föreslås enligt 55 §

andra stycket, skola skälen till avvikelsen anges i förslaget ell er yitran-
det. Där ej balansräkningen för nästföregående räkenskapsår fa ststäiles
å stämman, skola ock efter vad nyss sag ts hällas tillgängliga oc h f ram­
läggas å stämman:

1. avskrift av den senaste fastställda balansräkningen, försedd m ed

anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vins t eller för­
lust, samt avskrift av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för
det år balansräkning en avser;

2. en av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör under­

tecknad berättelse, däri upplysning läm nas, i den mån det fin nes kunna

ske utan förfång för bolaget, om händelser av väsentlig betydelse f ör
dess ställning vilka inträffat efter förvaltningsberättelsens avgivande;
samt

3. ett av revisorerna avgivet yttra nde över berättelsen.
Varder i fall, då i förslaget till ökningsbeslut upptagits bestämmelse

som avse s i 50 §, förslaget såvitt angår nämnda bestämmelse ej a ntaget

utan ändring eller allenast med ändring, som uppenbarligen ick e länder
till nackdel för bolaget, vare frågan om ökning av aktiekapitalet förfal­

len.

548

49 § Beslutet om aktiekapitalets ökning skall angiva:

1. det belopp, varmed aktiekapi talet må ökas;

2. där enligt bolagsordningen aktier av olika slag kunna finnas, ti ll

vilket aktieslag de nya aktierna skola hänföras;

3. den företrädesrätt att teckna nya aktier, som tillkommer aktie­

ägarna eller annan, eller vem som eljest äger teckna aktier;

4. den tid, e j understigande en m ånad från den dag då beslutet enligt

54 § kungjorts i tidningarna, inom vilken aktieägare må begagna fö re­

trädesrätt till teckning;

5. akties nominella belopp och det belopp som skall inbetalas för

aktie;

6. den beräkningsgrund, efter vilken vid överteckning de akt ier som

icke tecknats me d företrädesrätt skola av styrelsen fördelas, där ej fö^*
skrift meddelas att fördelningen skall ske enligt styrelsens b estämmande;

samt

7. det räkenskapsår, f ör vilket vinstutdelning å de nya akt ierna f�r^t

må utgå, varvid doek detta år må bestämmas senast till året efter del

räkenskapsår under vilket aktierna skolat till fullo inbetalas.

I okningsbeslutet skall ock angivas det belopp vartill aklickapuale'

uppgår vid beslutets fa ttande, och vad därav svarar mot aktie r som r e­

gistrerats såsom till fullo inbetalda. Har ökning av aktiekapitalet fo^

cslutats, skall beträffande sista ökningen anmärkas, huruvida ak i

tålda''^ ^ förklarats förverkade ännu ej registrerats såsom till fu "®

Bestämmelse må i ökningsbeslutet meddelas, att det tecknade bcIopP-

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.