SFS 1973:304

730304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:304

595^ �~�~ förenklad

uckom M» ''!""" aktiehantering;

den 5 ju"'

given Stockholms slott den 25 maj 1973.

VI GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

o c h V e n d e s Konung, göra v c t e r 1 i g t: att Vi. med riks-

dagenL funnit gott förordna, att 21 § lagen (1970; 596) om f örenklad
aktiehantering skall ha nedan angivna lydelse.

21 § I beslut om utdelning skall anges den dag då aktieboken och för-
teckning enligt 12 § skall avstämmas för fastställande av vilka s om är

införda i dem.

Detsamma gäller beslut om sådan kapitalökning där aktiebolagels ak­

tieägare har rätt till nya a ktier i förhållande till d et antal akt ier som de

förut äger. Avstämningsdagen för kapitalökning får ej sättas ti digare
än tre veckor efter den dag när beslutet kungjorts i allmänna ti dning­

arna. Vid fondemission får aktieboken och förteckningen dock e j av­
stämmas innan beslutet om emissionen registrerats.

Avstämningsdag skall också bestämmas när bolaget med stö d a v la­

gen (1973: 302) om konvertibla skuldebrev m. m. fattar beslut rö rande
sådan emission av skuldebrev där aktieägarna har företrädesrätt att

teckna skuldebrev i emissionen.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå m ed­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som v ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yt er­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V årt

kungl. sigill bekräfta låti t.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

Q g STR�NG

(L- S.)

(Finansdepartementet)

^ Prop. 1973:93, LU 19, rskr 2 38.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.