SFS 1975:253

750253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Sflr-,

l�E

Itdlöi

SipGI
c-iié

Lag

SFS 1975:253

om äedrmg i lagen (1970:596) om förenklad aEctne-

l%.l!j|

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreslaives att 23 § lagen (1970:596) om

ir/;,:,

förenklad aktiehantering skall ha nedan angivna lydelse.

" ⬢' ⬢i

in-p,

23 § Visar det sig att den som fått utdelning eller handling enligt 22 §

saknade rätt därtill, skall aktiebolaget likväl anses ha fullgjort sin
skyldighet.

Vad i förs ta stycket sägs gäller ej om

1. aktiebolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att

utdelningen eller handlingen kom i orätta händer eller åsidosatt den

aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas,

I

2. mottagaren var omyndig.

l:3é|

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

:äi:Qi

På regeringens vägnar

GUNNAR STR�NG

1 Prop. 1975:6, LU 12,rskr91.

Edmund Gabrielsson
(Finansdepartementet)

den 3 juni 1975

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.