750249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om ämdlrneg i lagemi (1936:81) om sIcuiMebrev;

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreslcrives att 14 och 19 §§ lagen (1936:81)

om skuldebrev skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Har skuldebrev som är ställt till innehavaren blivit av n ågon som

hade det i .hä nder överlåtet och kommit i förvärvarens besittning;
finnes sedan att överlåtaren var i konkurs eller att han ej var rätte

borgenären eller behörig att å dennes vägnar förfoga över skulde­
brevet, vare nye innehavaren ändock ansedd för rätt borgenär, utan så

är att han visste att den andre ej ägde överlåta handlingen, eller han

åsidosatt den aktsamhet som, efter omständigheterna, skäligen bort
iakttagas.

I fråga om skuldebrev till viss m an eller order vare lag s amma, där

överlåtelsen var verkställd av den som enligt 13 § skulle förmodas äga

rätt att göra fordringen gällande, eller av någon som skäligen kunde
hållas för denne eller antagas vara berättigad att handla å hans vägnar.
Huruvida tidigare överlåtelse är äkta och i övrigt giltig, vare för­

värvaren ej pliktig att pröva, med mindre särskild anledning därtill

föreligger.

19 § Har skuldebrev som är ställt till innehavaren infriats hos den

som hade det i b esittning, och visar sig sedan att han var i konkurs eller
att han icke var rätte borgenären eller behörig att å dennes vägnar

uppbära beloppet, vare betalningen ändock gill, utan så är att gälde-
nären visste att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den

aktsamhet som, efter omständigheterna, skäligen bort iakttagas.

I fråga om skuldebrev till viss m an eller order vare lag samma, där

betalningen uppbars av den som enligt 13 § skulle förmodas äga rätt att
göra fordringen gällande, eller av någon som skäligen kunde hållas för

denne eller antagas vara berättigad att handla å hans vägnar. Huruvida

överlåtelse som åberopas av innehavaren är äkta och i övrigt giltig,
vare gäldenären ej pliktig att pröva, med mindre särskild anledning

därtill föreligger.

SFS 1975:249

Utkom från trycket

den .1 juni 1975

399

' Prop. 1975:6, LU 12,rskr91.

¬

background image

SFS 1975:249

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

De nya reglerna tillämpas även beträffande skuldebrev som till­

kommit före ikraftträdandet, om rättshandling som avses i 14 eller 19 §

företagits efter nämnda tidpunkt.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.