SFS 1976:992

760992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 992

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

den 22 dec. 1976

Utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 9 kap. 1 och 5 §§ samt 11 kap.

10 § aktiebolagslagen (1975: 1385) skall ha nedan angivna lydelse.

9 kap. 1 § Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas

vid bolagsstämma.

I avstämningsbolag tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den

som upptagits som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 3

kap. 13 § andra stycket.

I bolagsordn ingen kan bestämmas att aktieägare för att få deltaga i bo­

lagsstämma skall anmäla sig hos bol aget senast den dag som anges i kallel­
sen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lör­

dag, midsommarafton, julafton eller nyåarsafton och ej infalla tidigare än
femte dagen före stämman.

Aktie som tillhör bolaget eller dess dotterföretag kan ej företrädas vid

bolagsstämman. Sådan aktie skall ej medräknas när för giltigheten av be­

slut eller utövande av befogenhet fordras samtycke av ägare till viss del a v
aktierna i bolaget.

9 kap. 5 § Inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår skall

hållas ordinarie bolagsstämma. Vid såd an stämma skall årsredovisningen

och revisionsberättelsen samt, i moderbolag, koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen framläggas.

Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i mo­

derbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
4. i annat ärende som ankommer på stämman enligt denna lag eller bo­

lagsordningen.

Prop. 1976/77:18. LU 1976/77:12, rskr 1976/77:64.

2143

⬢ 'i

} .

¬

background image

''

1976: 992

Med beslut i fr åga som avses i andra stycket 1-3 skall dock anstå till

;

fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet bestående av ägare till

i i

en tiondel av samtliga aktier begär det. Sådan stämma skall hållas minst en

1

och högst två månader därefter. Ytterligare uppskov är ej tillåtet.

r"

Il kap. 10 §- 1 mo derbolag skall, utöver årsredovisning för moderbola­

get, för varje räkenskapsår avges koncernredovisning bestående av kon­

cernresultaträkning och koncernbalansräkning. Redovisningen skall hän­

föra sig till b alansdagen för moderbolaget.

Bestämmelserna i 3 § äger motsvarande tillämpning på koncernredovis­

ning och koncernrevisionsberättelse.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1977.

f.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Lars K. Beckman

I'l

(Justitiedepartementet)

- �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

'⬢t!
'r.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.