SFS 1977:709

770709.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:709

om ändring 1 aktiebolagslagen (1975:1385);

rrän trycket

den 15 sept. 1977

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens besluf föreskrives i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)

dels att i 2 kap. 11 §, 4 kap. 7 och 17 §§, 5 kap. 6 § och 14 kap. 10 § orden

"tidning inom den ort där styrelsen har sitt säte" skall bytas ut mot "den

eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer".

dels att 6 k ap. 6 §, 13 kap . 5 § och 18 kap. 3 § skall ha nedan angivna

lydelse.

6 kap.

6 § Skall nedsättningsbeloppet helt eller delvis användas enligt 1 § första
stycket 2 el ler 3, får nedsättningsbeslutet ej verkställas utan rättens till­
stånd, såvida icke samtidigt bolaget genom nyemission tillföres ett belopp
som minst mo tsvarar nedsättningsbeloppet.

Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det nedsättnings­

beslutet registrerats. Vid ansökningshandlingen skall fogas bevis att

nedsättningsbeslutet registrerats och förteckning över bolagets kända
borgenärer med angivande av postadress.

' Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

1671

¬

background image

SFS 1977:709

Rätten skall kalla bolagets borgenärer, såväl kända som okända, med

föreläggande för den som vill bestrida ansökningen att senast viss dag
skriftligen hos rätten anmäla detta vid äventyr att han annars anses ha

medgivit ansökningen. Kallelsen skall skyndsamt kungöras genom rättens

försorg i Po st- och Inrikes Tidningar. Utmätningsmannen i orten och alla

kända borgenärer skall underrättas särskilt genom rättens försorg.

Bestrides ej ansökningen eller får de borgenärer som bestrider den full

betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar, skall tillstånd

meddelas. Om den rätt som tillkommer innehavare av pensionsfordran

finns bestämmelser i 23 § andra stycket lagen (1967:5 31) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

�r borgenär tillika gäldenär i samma rättsförhållande, skall han ej

upptagas i förteckningen över bolagets kända borgenärer. Han skall ej
kallas av rätten och har ej heller rätt till betalning eller säkerhet enligt

Qärde stycket.

13 kap.

5 § Göres ansökan eller anmälan som avses i 2 eller 4 §, skall rätten

genast kalla bolaget samt aktieägare och borgenärer som vill yttra sig i

ärendet att inställa sig för rätten på utsatt dag, då fråga om skyldighet för

bolaget att träda i likvidation skall prövas. Kallelsen skall delges bolaget,

om det kan ske på annat sätt än enligt 15�17 §§ delgivningslagen
(1970:428). Kallelsen skall kungöras genom rättens försorg i Post- och

Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen.

18 kap.

3 § Det som enligt d enna lag eller särskilda bestämmelser blivit infört i
aktiebolagsregistret och kungjort i Post- o ch Inrikes Tidningar skall anses

ha kommit till tredje mans kännedom, om ej av omständigheterna framgår

att han var ken ägde eller bort äga vetskap därom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Bestämmelserna i 6 kap . 6 § i sin äld re lydelse gäller fortfarande i fråga

om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraft­

trädandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

1672

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.