SFS 1977:944

770944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977; 944

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

iryckei

den 6 dec. 1977

Utfärdad den 24 novemb er 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1 kap. I § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

1 !? I aktiebolag svarar delägarna ej personligen för bolagets förplik­
telser.

Aktiebolaget skall ha ett aktiekapital, som skall uppgå till minst femtio­

tusen kro nor. �r aktiekapitalet fördelat på flera a ktier, skall dessa lyda på
lika belopp.

"Prop. 1977/78:2. JuU 10 . rskr2l.

2037

⬢ , �'

¬

background image

SFS 1977:944

Utan hinder av första slyclcet svarar delagare i aktiebolag, som bedrive t-

advokatverksamhet, solidariskt med bolaget för sådana förpliktelser mot

klienter som bolaget ådrager sig medan han är del ägare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.