SFS 1981:458

810458.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:458

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

den 16juni 1981

Utfärdad den 4 juni 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)2

dels att i 6 kap. 6 § ordet "utmätningsmannen" skall bytas ut mot "kro­

nofogdemyndigheten '',

dels att i 14 kap. 10 § orden "överexekutor i nämnda ort" skall bytas ut

mot "samma rätt",

dels att 3 kap. 12 §, 8 kap. 15 §, 10 kap. 15 §, 13 kap. 15 och 18 §§ samt

14 kap. 11-13 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

12 § I avstämningsbolag skall den som med skriftlig handling visar att

han till f öljd av u ppdrag eller pahtsättning eller på grund av villkor i tes ta­
mente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken införda aktie­

ägaren lyfta utdelning o ch mottaga emissionsbevis och, vid fondemission,

brev på ny aktie på begäran upptagas i en särskild förteckning. Detsamma

gäller förmyndare eller god man för aktieägare eller vid konkurs konkurs­

förvaltaren eller vid utmä tning, kvarstad eller betalningssäkring avseende

aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas sam­

ma uppgifter som enligt 10 § första stycket skall införas i aktie boken om

aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt som tilkommer
den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras, när det vi­
sas att rätten upphört.

Uppgift ur förteckningen får ej lämnas till annan utan samtycke av den

som berör es av förhållanden som antecknats i förteckningen.

' Prop. 1980/81-. 84 och 146, LU 33, rskr 3%.

2 Senaste lydelse av 6 kap. 6 § 1977:709, 14 kap. 10 § 1977 :709.

769

49-SFS 1981

\

\

¬

background image

\

SFS 1981:458

8 kap.

15

För registrering skall bolaget anmäla vem som utsetts till styrelse­

ledamot, verkställande direktör och suppleant samt till firmatecknare
ävensom deras postadress och personnummer. För registrering skall även

anmälas av vilka och hur bolagets firma tecknas.

Anmälan göres första gången när bolaget enligt 2 kap. 9 § anmäles för re­

gistrering och därefter genast efter det att ändring inträffat i förhålland e
som anmälts eller skall anmälas for registrering enligt första st ycket. Rätt
att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller.

�ndras bolagets postadress, skall bolaget genast anmäla det för registre­

ring.

Varje år efter den ordinarie bolagsstämman skall bolaget till registre­

ringsmyndigheten sända in en aktuell fört eckning över bolagets styrelsele­

damöter. verkställande direktör, suppleanter och firmatecknare med upp­
gift om deras postadress och personnummer. Förteckningen skall sändas

in samtidigt med att en avskrift av årsredovisningen och revisionsberättel­
sen sänds in enligt 11 kap. 3 § andra s tycket.

10 kap.
15 §" För registrering skall bolaget anmäla vem som utsetts till revisor
samt dennes postadress och personnummer. Bestämmelserna i 8 kap. 15 §

andra stycket skall härvid tillämpas.

Varje å r efter den ordinarie bolagsstämman skall bolaget till registre­

ringsmyndigheten sända in en aktuell förteckning över bolagets revisorer
med uppgift om deras postadress och personnummer. Förteckningen skall

sändas in samtidigt me d att en avskrift av årsredovisningen och revision s­

berättelsen sänds in enligt 11 kap. 3 § andra stycket.

13 kap.

15 § När likvidatorema framlagt slutredovisning är bolaget upplöst. An ­

mälan därom skall genast göras för registrering.

Utan hinder av vad i första stycket sägs kan ägare till en tiondel av samt­

liga aktier hos likvidatorema påkalla bolagsstämma för behandling av fråga

om talan enligt 15 kap. 5 §. Bestämmelsen i 9 kap. 8 § andra meningen äger

motsvarande tillämpning.

Om likvidatorema finner att bolaget är på obestånd och inte kan betala

likvidationskostnadema, skall de ansöka om att bolaget försätts i konkurs.

18 § Om någon anmälan rörande bolaget e j kommit in till registrer ings­

myndigheten under de tio senaste åren, skall denna på lämpligt sätt under­
söka humvida bolaget up phört med sin verks amhet. Vinnes ej upplysning

att bolaget fortfarande består, skall det avföras ur registret och är därmed

upplöst. Uppkommer därefter behov av likvidationsåtgärd, skall på ansö ­
kan av den vars rätt därav beröres en eller flera likvidatorer förordnas av
rätten. Kallelse till första bolagsstämman skall ske enligt 16 §.

770

Senaste lydelse 1980:1104.

Senaste lydelse 1980:1104.

¬

background image

r.

14 kap.

SFS 1981:458

11 § Prövas tvist om inlösen enligt 9 § av skiljemän och är det ostridigt

mellan partema att lösningsrätt föreligger eller förklaras i skiljedom att så­

dan rätt är för handen utan att lösenbeloppet samtidigt fastställes, är aktie­

ägarna skyldiga att till moderbolaget överlämna sina aktiebrev med på­
skrift om överlåtelse, om moderbolaget ställer av skiljemännen godkänd
säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta.

Aktieägare har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det sä­

kerhet ställts till dess lösenbeloppet förfaller till betal ning.

12 § Har fastställt lösenbelopp erbjudits aktieägare utan att denne över­

lämnat sina aktiebrev, skall moderbolaget utan dröjsmål nedsätta lösenbe­

loppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.
Därvid får förbehåll om rätt att återtaga det nedsatta beloppet ej göras.

13 § Har säkerhet ställts enligt 11 § eller nedsättning skett enligt 12 §, är

moderbolaget ägare till a ktierna. Innan aktiebreven överlämnats till mo­

derbolaget medför breven i sådant fall endast rätt för innehavaren att mot

överlämnande av breven till moderbolaget eller länsstyrelsen få ut lösen­

beloppet jämte ränta.

Har aktiebrev ej överlämnats inom en månad från det moderbolaget bli­

vit ägare till aktien, kan nytt till moderbolaget ställt aktiebrev utfärdas. Det

nya aktiebrevet skall innehålla uppgift att det ersätter äldre brev. �verläm­
nas därefter det äldre aktiebrevet till moderb olaget, skall brevet överläm­
nas till dotterbolaget för att makuleras.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1982. 13 kap. 15 § tredje sty cket i

dess äldre lydelse tillämpas dock, om anmälan till rätten har gjorts före ut­
gången av år 1981.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.