SFS 1981:1196

811196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1196 Lag

utkom från trycket

OKI ändring 1 aktiebolagslagen (1975:1385);

den 21 december 1981

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 3 § aktiebolagslagen

(1975: 1385) skall ha nedan angivna lydelse.

10 kap.

3 §2 Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad

revisor eller godkänd revisor

1. om bolagets bundna egna kapital uppgår till minst en miljon kronor,

eller

2. om enligt den senast fastställda balansräkningen full täckning inte

finns för bolagets registrerade aktiekapital.

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revi­

sor om

1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1000
gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i

medeltal överstigit 200, eller

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade på fondbörs eller på lista

utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om

visst bolag, beträffande vilket de i andra stycket 1 eller 2 angivna omstän­

digheterna föreligger, förordna att bolaget får utse viss godkänd revisor i
stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut är giltigt i högst fem å r.

Vad i and ra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbolag i

en koncern om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställ­

da koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger
det gränsbelopp som anges i an dra stycket eller om antalet anställda vid

koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit 200.

1 annat bolag än som avses i fö rsta, andra och Qärde styckena skall auk­

toriserad revisor eller godkänd revisor utses, om ägare till en tiondel av

samtliga aktier begär det vid b olagsstämma, där revisorsval skall ske.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

2340

' Prop. 1981/82:50, LU 13,rskr86.

^ Senaste lydelse 1980; 1104.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.