SFS 1982:733

820733.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:733

om ändring I aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

den 15 juli 1982

Utfärdad den 30 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 kap, 3 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha nedan angivna lydelse.

14 kap.

3 § När avtal om fusion godkänts av bolagsstämman skall det anmälas av

bolaget för registrering. Om det ej skett inom fyra månader från bolags­

stämmans beslut e ller om registreringsmyndigheten genom lagakraftägan-
de beslut avskrivit sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, är
frågan om fusion förfallen.

Hinder mot registrering av avtal om fusion enligt 2 § möter
1. om fusionen förbjudits enligt konkurrenslagen (1982:729) eller om

näringsfrihetsombudsmannen inte beslutat lämna fusionen utan åtgärd en­

ligt 20 § första stycket konkurrenslagen eller

2. om ej yttrande företes från auktoriserad eller godkänd revisor äv

vilket framgår att aktiekapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger

de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande

bolaget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

KARIN AHRLAND

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:195, NU 55, rskr 377.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.