SFS 1983:1094

831094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:1094

Utkom från trycket

den 30 december 1983

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 22 december 1983.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 2 och 3 §§ aktiebo lagsla­

gen (1975: 1385)^ skall ha nedan angivna lydelse.

2896

9 kap.

2 § Aktieägares rätt vid bolagsstämma utövas av aktieägaren personligen
eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakt gäller

högst ett år från utfärdandet.

Aktieägare kan vid bolagsstämma medföra ett biträde.
Om två elle r flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

ett visst aktiebolag får varje styrelse för sig utöva rösträtt för de aktier

styrelsen förvaltar. En fondstyrelse får för högst ett år i sänder överlåta åt
en eller flera fackliga organisationer med medlemmar anställda hos b olaget
och, om bolaget ä r moderbolag i en koncern, hos dess dotterbolag att var
för sig utöva rö strätt för aktier som styrelsen förvaltar.

3 § Ingen kan rösta för egna och andras aktier för sammanlagt mer än en

femtedel av de på stämman företrädda aktierna, om ej annat följer av

bolagsordningen.

Aktieägare får icke själv eller genom ombud rösta i fråga om

1. talan mot honom,
2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gent­

emot bolaget, eller

3. talan eller befrielse som avses i 1 och 2 beträffande annan, om

aktieägaren i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets.

Bestämmelserna i första och an dra styckena om aktieägare äger motsva­

rande tillämpning på ombud för aktie ägare.

Om två eller fle ra styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

ett visst aktiebolag, anses varje styrelse för sig som aktieägare vid t illämp­

ning av första och tredje styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

\ Prop. 1983/84; 50. FiU 20. rskr 12 2.

" L agen omtryckt 19 82; 739.

fT'

/

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.